Engleski jezik za ekonomiste 3, E3E

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaEngleski jezik za ekonomiste 3
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Dalje razvijanje svih jezičkih veština (čitanje, slušanje, pisanje i govor) na B1.2/B2.1 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Proširivanje leksike opšteg i poslovnog jezika i osposobljavanje studenata da kompetentno komuniciraju u različitim poslovnim situacijama. Usvajanje složenijih jezičkih struktura i terminologije koja se koristi u ekonomiji i poslovanju. Razvijanje socijalnih kompetencija studenata.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog predmeta student će moći da:
– Govor: učestvuje u razgovoru i pruži jasne i detaljne opise i prezentacije na širi spektar tema u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama i da pri tom navede primere, izrazi i argumentuje svoje mišljenje, koristeći raznovrsniju opštu leksiku i poslovnu terminologiju iz oblasti ekonomije i složenije strukture rečenice; učestvuje i vodi jednostavnije pregovore.
– Slušanje: adekvatno interpretira glavne ideje lingvistički kompleksnijeg govora u vezi sa životnim i poslovnim situacijama; prati sa razumevanjem jednostavnije pregovore, prezentacije i izlaganja u oblasti ekonomije i poslovanja; razume najveći deo audio materijala na standardnom jeziku.
– Čitanje: adekvatno interpretira informacije, upitnike, uputstva, molbe, savete i stavove izražene raznovrsnijim jezičkim strukturama i frazama u pisanoj formi; koristi informacije i može da preformuliše duže tekstove i jednostavnije autentične članke i izveštaje u vezi sa savremenim ekonomskim i poslovnim pitanjima; upoređuje informacije o proizvodima i uslugama u svojoj oblasti poslovanja.
– Pisanje: koristi raznovrsnije jezičke strukture i fraze da bi ostvario složeniju poslovnu korespondenciju (formalna pisma, uputstva, upitnici, zahtevi, imejl) i napisao svoju radnu biografiju (CV).
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tematika i terminologija: Poslovna komunikacija; Poslovna kultura; Brendovi; Reklamiranje i marketing; Hoteli i hotelski sadržaji; Agencijsko poslovanje; Bankarstvo; Finansije; Agroekonomija i zadruge; Zapošljavanje i intervjui za posao.
2. Gramatičke strukture: Present and past tenses; future forms; noun combinations; comparison of adjectives and adverbs; modal verbs – advice, obligation, necessity and prohibition; articles; reported speech; the passive voice; conditional sentences.
3. Poslovna korespondencija i pisanje radne biografije (CV-a).
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Uvežbavanje gramatičkih struktura, vokabulara i funkcija engleskog jezika kroz četiri jezičke veštine
(govor, slušanje, čitanje i pisanje) na B1.2/B2.1 nivou Zajedničkog evropskog okvira za jezike.
2. Simuliranje poslovnih situacija kroz rad u paru ili grupi (telefoniranje, sastanci, opisivanje grafikona, pregovori, dogovori, intervju za posao)
3. Studije slučaja: Kreiranje i prezentacija reklamne kampanje; Biranje najboljeg/najadekvatnijeg hotela za održavanje seminara.
4. Obrada autentičnih članaka iz oblasti ekonomije i poslovanja.
Literatura
1Dugošija, T. (2011): Business English 2. Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo. Valjevo.
2Harding, K. (2005): Going International – English for Tourism, Student’ Book. Oxford University Press.
3Whitby, N. (2006): Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate Student’s Book. Cambridge University Press. Cambridge.
4Landa, M. (2007): Privredno poslovni rečnik. Građevinska knjiga. Beograd.
5Veličkov, LJ. (2001): Poljoprivredni rečnik. Privredni pregled. Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
22000
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, rad u malim grupama sa akcentom na komunikativnom pristupu učenju stranog jezika, studije slučaja, igre po ulogama, simulacije, primena Interneta u nastavi. Od studenata se očekuje da redovno prisustvuju nastavi i da budu pripremljeni za čas.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi50
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……