Finansijska kontrola i revizija, FKR

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFinansijska kontrola i revizija
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti finansijske kontrole (poreske kontrole i budžetske inspekcije), eksterne revizije finansijskih izveštaja i interne revizije, kao i osposobljavanje za rad u Poreskoj upravi, budžetskim inspekcijama, sektorima interne revizije pravnih lica i društvima za reviziju
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) Identifikuje razliku između finansijske kontrole, eksterne i interne revizije
b) Rešava konkretne zadatke u Poreskoj upravi,budžetskoj inspekciji, sektorima interne revizije pravnih lica
v) Sastavi delove izveštaja o izvršenoj eksternoj i internoj reviziji, kao i reviziji javnih rashoda pod nadzorom vođe revizorskog tima
g) Predloži novu organizaciju poreskih sektora i sektora interne revizije pravnih lica u cilju povećanja efikasnosti
d) Uporedi efekat promene nacionalne regulative i standarda na poslovanje konkretnih pravnih lica
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Regulatorni okvir (nacionalna regulativa i međunarodni standardi)
2. Finansijska kontrola ( pojam, vrste, ciljevi i postupci)
3. Teorijske osnove revizije finansijskih izveštaja
4. Revizija poslovnih ciklusa i bilansnih pozicija
5. Pregled, uveravanja i srodne usluge
6. Interna revizija (ciljevi, postupci i standardi)
7. Revizija javnih rashoda (ciljevi, postupci i standardi)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Utvrđivanje nastavne materije uz korišćenje konkretnih primera iz oblasti računovodstva i revizije
2. Analiza konkretnih izveštaja o izvršenoj eksternoj i internoj reviziji, kao i reviziji javnih rashoda
3. Analiza konkretnih primera iz udžbenika “Revizija”( Priručnik za revizore i studente) – V. Mesiera
4. Prezentacija i odbrana stručnih radova iz revizije poslovnih ciklusa
Literatura
1Ranković Miloje: Finansjska kontrola i revizija, VIPOS Valjevo, 2013.
2Zakonski propisi iz oblaasti računovodstva i revizije, prevodi MRS/MSFI i MSR
3Andrić Mirko, Krsmanović Branko, Jakšić Dejan: Revizija-teorija i praksa, Ekonomski fakultet Subotica, 2012.
4Milojević Dušan: Revizija finansijskih izveštaja, FTB Beograd i BBA Beograd, 2006.
5Koder Dejvid: Interna revizija-Automatizacija do efikasnosti, prevod SRRS, Beograd 2011.
6Mesiera V.:Revizija, Faber i Zgombić, Zagreb, 2000.
7Svi drugi udžbenici iz oblasti Revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učestvovanje na predavanjima i vežbama, korišćenje obavezne i dopunske literature, samostalna izrada odgovarajućih stručnih radova, rad u timovima kod čitanja konkretnih zapisnika i rešenja Poreske uprave i izveštaja o izvršenoj reviziji kao i njihova analiza i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju, suštini i smislu nastavnog predmeta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
praktična nastava30usmeni ispit50
kolokvijumi15
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……