Finansijska tržišta, FTR

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Finansijska tržišta
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja iz oblasti funkcionisanja različitih segmenata finansijskog tržišta, usvajanje znanja o različitim finansijskim instrumentima i učesnicima na finansijskim tržištima, ovladavanje mehanizmima trgovanja u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova, podsticanje kritičkog mišljenja kod studenata o velikom broju otvorenih pitanja na finansijskim tržištima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen  je da:
– objasni ulogu i odnos finansijskih tržišta i institucija  – trguje na pojedinim segmentima finansijskog tržišta– napravi optimalan izbor finansijskih instrumenata u cilju obavljanja različitih finansijskih poslova – oceni različite investicione alternative – obavlja poslove na berzi    – oceni stanje na pojedinim finansijskim tržištima, uoči relevantne signale mogućih promena i proceni buduće trendove na finansijskim tržištima
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pojam, vrste i značaj finansijskih tržišta 2. Vrste poslova na finansijskim tržištima  3. Institucionalni okviri za funkcionisanje finansijskih tržišta 4. Instrumenti na finansijskom tržištu   5. Učesnici na finansijskom tržištu 6. Berzansko i vanberzansko poslovanje 7. Krize na finansijskim tržištima i njihova rešenja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Izrada i prezentacija seminarskih radova i diskusija o njima (Instrumenti na finansijskom tržištu; Učesnici na finansijskom tržištu; Berzansko i vanberzansko poslovanje) 2. Izračunavanje cena različitih vrsta finansijskih instrumenata                                                                                                                           3. Predavanja gostujućih predavača i istaknutih stručnjaka iz oblasti poslovanja na finansijskim tržištima ((Instrumenti na finansijskom tržištu; Učesnici na finansijskom tržištu; Berzansko i vanberzansko poslovanje)  4. Poseta finansijskih institucija i organizacija (Beogradska berza, Narodna banka Srbije, banke) i regulatornih tela (Komisija za hartije od  vrednosti)  5. Analiza studija slučaja 6. Projektni rad
Literatura
1 Erić D., Finansijska tržišta i instrumenti, Čigoja štampa / Beogradska bankarska akademija, Beograd 2007
2 Jeremić Z. , Finansijska tržišta, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003
3 Zakon o tržištu kapitala
4 Zakon o bankama
5 Zakon o Narodnoj banci Srbije
6 Zakon o porezu na dohodak građana
7 Zakon o porezu na dobit pravnih lica
8 Časopis: Biznis i finansije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja uz analizu studija slučaja. Vežbe: rekapitulacija gradiva, rešavanje problema i priprema za kolokvijume i ispit. Na vežbama se produbljuje analiza materije koja se prezentuje na predavanjima, ilustruje se primerima a studenti se podstiču da iznose svoje razumevanje pojedinih tema i pitanja i prezentuju sopstvene analitičke rezultate.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
5 pismeni ispit 30
praktična nastava 5 usmeni ispit
kolokvijumi 40
seminari 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……