Finansijsko računovodstvo, FRN

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFinansijsko računovodstvo
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje  znanja i veština iz finansijskog računovodstva kroz:
–  razumevanje  složenih poslovnih promena vezanih za imovinu,  kapital, obaveze,  prihode,  rashode, i finansijski rezultat
–  usvajanje znanja o računovodstvenom praćenju poslovanja proizvodnih i trgovinskih preduzeća
–  ovladavanje znanja  o pripremnim i završnim radnjama za izradu finansijskih izveštaja  preduzeća
– osposobljavanje za samostalno praćenje računovodstvene i druge regulative
– korišćenje savremenih elektronskih servisa  (APR, Poreska uprava, CROSO…)
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  evidenciju složenih poslovnih promena u računovodstvu proizvodnih i trgovinskih preduzeća
–  izvođenje  predzaključnih radnji i knjiženja vezanih za izradu finansijskih izveštaja preduzeća
–  sastavljanje  značajnih finansijskih izveštaja proizvodnih i trgovinskih preduzeća
–  analizu i interpretaciju informacija i prenošenje rezultata menadžmentu i ostalim stejkholderima
– primenu propisa vezanih za  računovodstvo i podnošenje finansijskih izveštaja i odgovarajućih prijava elektronskim putem
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni principi računovodstva.
2. Računovodstveno obuhvatanje stalne imovine.
3. Računovodstveno obuhvatanje obrtne imovine.
4. Računovodstveno obuhvatanje kapitala.
5. Računovodstveno obuhvatanje obaveza i dugoročnih rezervisanja.
6. Računovodstveno obuhvatanje rashoda.
7. Računovodstveno obuhvatanje prihoda
8. Predzaključne radnje i zaključak knjiga.
9. Metode utvrđivanja finansijskog rezultata
10. Finansijski izveštaji.
11. Vanbilansne evidencije.
12. Obračun troškova i učinaka
13. Specijalni poslovi
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Izrada zadataka iz Praktikuma (promene na kapitalu, dugoročna rezervisanja i obaveze, stalna imovina, obrtna imovina, rashodi, prihodi, avansi, vremenska razgraničenja, utvrđivanje finansijskog rezultata)
2. Individualni i timski seminarski  radovi u konkretnom preduzeću (tačka 2.-12. sadržaja), prezentacije, debate
3. Primena softvera u računovodstvu (rad u virtuelnom preduzeću)
Literatura
1Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2016.
2Božanić Jelica, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad: Praktikum iz finansijskog računovodstva, VIPOS, Valjevo,  2014.
3Božanić Jelica, Radovanović Sanja, Vasiljević Momčilo, Janković Marina, Mihailović Nenad: Osnovi računovodstva sa praktikumom, VIPOS, Valjevo,  2015.
4R. Meigs & W. Meigs: Računovodstvo – Mate Zagreb, 2005
5Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva
6Časopisi iz oblasti računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
20pismeni ispit40
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×20
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……