Fiskalni sistemi, FIS

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaFiskalni sistemi
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja iz fiskalnih sistema, a naročito javnih rashoda, javnih prihoda i njihovih funkcija, poreskog sistema Republike Srbije i poreskog sistema država članica OECD, primena regulative u privredi i javnom sektoru iz oblasti oporezivanja kao i analiziranje uticaja oporezivanja na kompanije i institucije.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– primena poreske regulative u privatnom i javnom sektoru
– kreiranje poreskih obračuna
– popunjavanje i predaju različitih vrsta poreskih prijava
– izradu različitih vrsta poreskih izveštaja u kompanijama i institucijama
– izbor optimalnih poreskih rešenja i poreskih ušteda u kompanijama u kojima radi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
    1. Uvod u fiskalne sisteme
2. Javni rashodi
3. Javni prihodi
4. Budžeti i fondovi u teoriji i praksi
5. Poreski sistem u Srbiji i u u državama članicama OECD
6. Primena poreske regulative u praksi privatnog sektora u Republici Srbiji
7. Primena poreske regulative u praksi javnog sektora u Republici Srbiji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)    1. Rešavanje problema iz prakse u vezi obračuna različitih vrsta poreza i podnošenja poreskih prijava
2. Analiza konkretnih zapisnika i rešenja Poreske uprave
3. Prezentacija i odbrana stručnih radova iz oblasti poreza na dohodak građana, poreza na dobit, poreza na dodatu vrednost, poreza na imovinu
4. Izrada obračuna, popunjavanje i podnošenje poreskih prijava, kreiranje poreskih izveštaja
5. Izrada poreskih rešenja i pratećih akata
Literatura
1Ranković M.:Fiskalni sistemi, VIPOS Valjevo, 2012
2Poreski zakoni i podzakonska akta
3Svi udžbenici i priručnici iz oblasti fiskalnih sistema, odnosno javnih finansija, transfernih cena
4Stiglic DŽ.: Ekonomija javnog sektora, Ekonomski fakultet, Beograd,2004
5Svi časopisi iz oblasti poreza, finansija, računovodstva i revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Aktivno učestvovanje na opredavanjima i vežbama, korišćenje obavezne i dopunske literature, samostalna izrada odgovarajućih stručnih radova, čitanje konkretnih zapisnika i rešenja Poreske uprave i izveštaja oizvršenoj reviziji i na kraju kritičko rasuđivanje o sadržaju, suštini i smislu nastavnog predmeta..
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit40
praktična nastava15usmeni ispit
kolokvijumi20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……