Istraživanje tržišta, ITR

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaIstraživanje tržišta
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Student će razumeti značaj i postupak istraživanja tržišta u savremenom poslovnom okruženju. Tokom nastave na ovom predmetu objašnjava se postupak istraživanja tržišta i konkretne primene u praksi, metodološki aspekti merenja tržišnog i prodajnog potencijala, empirijska analiza potrošačke tražnje primenjujući znanja i koncepcije iz elastičnosti tražnje (cenovne i dohodne) i ekonometrijske analize tražnje.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– Definiše marketing problem i cilj istraživanja
– Odredi izvore informacija
– Izabere strategiju izbora uzorka i određivanje veličine uzorka
– Prikupi i pripremi potrebne podatke za analizu
– Analizira podatke primenjujući znanja stečena na predmetu, primeni odgovarajući softver za analizu podataka
– Prezentuje rezultate istraživanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Dimenzije istraživanja tržišta
2. Proces istraživanja tržišta
3. Merenje tržišnog i prodajnog potencijala
4. Analiza tražnje
5. Istraživanje ponašanja potrošača
6.Organizacija istraživanja tržišta
7. Etički aspekti israživanja tržišta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Projektovanje i određivanje uzorka
2. Priprema i sprovođenje fokus grupe
3. Primena pravila pisanja dobrog anketnog upitnika
4. Korišćenje alata za kreiranje online anketnog upitnika
5. Unos i analiza podataka pomoću programa Excel i SPSS
Literatura
1Hanić H, Vićentić M, Đurica M, Istraživanje tržišta, VIPOS, Valjevo, 2010
2Hanić H.: Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005
3Hanić H., Vićentić M.: Istraživanje marketinga, VEŠ Valjevo, 2001
4Anđelković S.: Istraživanje ponašanja potrošača, Beogradska poslovna škola. Beograd, 2002
5Hanić H. Marketinški informacioni sistemi, Ekonomski fakultet Beograd, 1991
6Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja u učionici, praktičan rad na terenu i računarskoj učionici, analiza slučajeva – prezentacija tehnika i rezultata analize  izabranog primera istraživanja, sprovođenje testa u toku i na kraju semestra
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit30
kolokvijumi50
seminari15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……