Kvantitativne metode, KVM

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaKvantitativne metode
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Studenti će razumeti značaj i postupak rešavanja jednog broja realnih ekonomskih problema koji su u domenu kvantitativnih metoda. Tokom nastave na ovom predmetu formulišu se i ilustruju rešenja nekih frekventnih problema iz ekonomske prakse korišćenjem matematičkih i statističkih metoda i pokazuje primena algebre, analize, finansijske matematike, teorije verovanoće i matematičke statistike u ekonomiji.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno završenog predmeta student je sposoban da:
– Primeni algebru i finansijsku matematiku za rešavanje poslovnih problema
– Izračuna glavnicu, kamatu, vreme otplate duga primenom kamatnog računa
– Izračuna verovatnoće različitih događaja
– Prkaže podatke tabelarno/grafički i izračuna mere centralne tendencije
– Utvrdi vezu između promenljivih
– Primeni znanje o indeksima prilikom interpretiranja izveštaja finansijskih i statističkih institucija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Elementi linearne algebre
2. Diferencijalni račun
3. Ekonomske funkcije
4. Proporcionalnost i procentni račun
5. Finansijska matematika, kamatni račun,
6. Eksontovanje menica i amortizacija zajma
7. Uvod u teoriju verovatnoće
8. Deskriptivna statistika
9. Raspodela slučajne promenljive
10. Uzorak i statistike uzorka
11. Regresija i korelacija
12. Indeksi
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1.  Uvod u linearnu algebru i primene
2. Diferencijalni računi primene
3. Funkcije u ekonomiji
4. Proporcionalnost i procentni račun
5. Kamatni račun
6. Eskontovanje menica i amortizacija zajma
7. Verovatnoća
8. Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere disperzije)
9. Raspodela slučajne promenljive (matematičko očekivanje slučajne promnljive, grafičko predstavljanje slučajne promenljive, standardna devijacija slučajne promenljive, binomna raspodela verovatnoća)
10. Uzorak i statistike uzorka
11. Regresija i korelacija
12. Indeksi (bazni, lančani)

DON:
Projekti koristeći poznate softvere (Minitab, SPSS) koji se odnose na istraživanja, ankete, regresione modele, trendove pojedinih životnih procesa.

Literatura
1Jovašević LJ., Gledović B., : Kvantitativne metode, VIPOS, Valjevo, 2010
2Andrić V., Janković M., : Kvantitativne metode, zbirka rešenih zadataka, VIPOS, Valjevo, 2013
3Backović  M.: Ekonomsko matematički metodi i modeli, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004
4Vukdelija D., Jovašević LJ.,:Elementi finansijske matematike, VIPOS, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
330
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, ex catedra.Vežbanje zadataka. Kolokvijumi za proveru znanja (2 kolokvijuma).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit30
kolokvijumi2×30
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……