Marketing, MAR

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Marketing
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Marketing je da:
– student stekne detaljna saznanja o osnovnim marketinškim principima i usvoji marketinški način razmišljanja pri donošenju poslovnih odluka. U tom smislu neophodno je da mu se izlože fundamentalni aspekti posmatranja i definisanja marketinga sa posebnim akcentom na aktivnost istraživanja tržišta kao najznačajnijom funkcijom marketinga
– da se analiziraju svi instrumenti marketing miksa
– da kroz analizu praktičnih primera student razvije svoje analitičko-kritičke i kreativne sposobnosti analize, kako bi doneo pravu marketing odluku
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– samostalno ili u timu definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
– definiše optimalnu ponudu na osnovu istraživanja i analize tržišta
– uspešno planira marketing strategiju nastupa na tržištu
– organizuje marketing aktivnost u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje marketinga
2.Stvaranje vrednosti za potrošače  i satisfakcija potrošača
3. Istraživanje lojalnosti potrošača
4. Upravljanje marketingom u preduzeću
5. Marketing informacioni sistem
6. istraživanje tržišta
7. Analiza tržišta
8. Segmentacija tržišta i pozicioniranje tržišta
9. Instrumenti marketing miksa
10. Modeli organizovanja marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Kreiranje marketing koncepta za konkretnu profitnu ili neprofitnu instituciju
2. Simulacija procesa istraživanja tržišta
3. Planiranje novog proizvoda
4. Osmišljavanje i kreiranje konkretne promotivne kampanje
5. Primena odgovarajuće marketing strategije
Literatura
1 Vićentić M, Mijailović I.: Marketing, VIPOS, Valjevo, 2011.
2 Vićentić M, Marketing, VIPOS, Valjevo, 2008
3 Milisavljević M. , Maričić B. , Gligorijević M. : Osnovi marketinga, Ekonomski fakultet Beograd, 2009
4 Hanić H.: Principi marketinga, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.
5 Jobber D., Fahy J. : Osnovi marketinga, Data status, 2006
6 Kotler F.: Upravljanje marketingom, Mate,  Zagreb, 2001
7 Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
50 % nastave izlaže se „ex cathedra“ metodom, a drugi deo nastave izvodi se analizom studija slučaja iz prakse, simulacijama, igre uloga, kvizovi, debate, izrade seminarskih radova, prezentacije, gostujući predavači.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
5 pismeni ispit
vežbe 15 usmeni ispit 40
kolokvijumi 2×20
seminarski (izborni) 5
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……