Marketing, MAR

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMarketing
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Marketing je da:
– student stekne detaljna saznanja o osnovnim marketinškim principima i usvoji marketinški način razmišljanja pri donošenju poslovnih odluka. U tom smislu neophodno je da mu se izlože fundamentalni aspekti posmatranja i definisanja marketinga sa posebnim akcentom na aktivnost istraživanja tržišta kao najznačajnijom funkcijom marketinga
– da se analiziraju svi instrumenti marketing miksa
– da kroz analizu praktičnih primera student razvije svoje analitičko-kritičke i kreativne sposobnosti analize, kako bi doneo pravu marketing odluku
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
– samostalno ili u timu definiše, organizuje, realizuje i koristi rezultate istraživanja tržišta
– definiše optimalnu ponudu na osnovu istraživanja i analize tržišta
– uspešno planira marketing strategiju nastupa na tržištu
– organizuje marketing aktivnost u preduzeću
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje marketinga
2.Stvaranje vrednosti za potrošače  i satisfakcija potrošača
3. Istraživanje lojalnosti potrošača
4. Upravljanje marketingom u preduzeću
5. Marketing informacioni sistem
6. istraživanje tržišta
7. Analiza tržišta
8. Segmentacija tržišta i pozicioniranje tržišta
9. Instrumenti marketing miksa
10. Modeli organizovanja marketinga
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Kreiranje marketing koncepta za konkretnu profitnu ili neprofitnu instituciju
2. Simulacija procesa istraživanja tržišta
3. Planiranje novog proizvoda
4. Osmišljavanje i kreiranje konkretne promotivne kampanje
5. Primena odgovarajuće marketing strategije
Literatura
1Vićentić M, Mijailović I.: Marketing, VIPOS, Valjevo, 2011.
2Vićentić M, Marketing, VIPOS, Valjevo, 2008
3Milisavljević M. , Maričić B. , Gligorijević M. : Osnovi marketinga, Ekonomski fakultet Beograd, 2009
4Hanić H.: Principi marketinga, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.
5Jobber D., Fahy J. : Osnovi marketinga, Data status, 2006
6Kotler F.: Upravljanje marketingom, Mate,  Zagreb, 2001
7Časopis Marketing, Publisher, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
50 % nastave izlaže se „ex cathedra“ metodom, a drugi deo nastave izvodi se analizom studija slučaja iz prakse, simulacijama, igre uloga, kvizovi, debate, izrade seminarskih radova, prezentacije, gostujući predavači.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
vežbe15usmeni ispit40
kolokvijumi2×20
seminarski (izborni)5
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……