Marketing usluga, MUS

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Marketing usluga
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Osposobljavanje studenata za razumevanje specifične prirode usluga i implikacija ovih specifičnosti na marketing strategije
– Ovladavanje znanjima i veštinama primene marketing koncepcije za kreiranje  poslovnog uspeha u rastućem sektoru usluga.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je da:
– Objasni specifičnu i složenu prirodu uslužnog proizvoda
– Organizuje i realizuje istraživanje kvaliteta usluga, zadovoljstva korisnika, uslužnih susreta, ljudi, uslužnog ambijenta i dr.
– Kreira preporuke za  unapređenje marketing strategije na osnovu rezultata istraživanja
– Primeni odgovarajuće strategije upravljanja uslugama (istraživanje, dizajniranje usluga, odabir ciljnog tržišta, promocija, pozicioniranje…
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uslužna ekonomija danas
2. Definisanje, karakteristike i klasifikacija usluga
3. Satisfakcija potrošača usluga
4. Kvalitet usluga
5. Dizajniranje, brendiranje i  pozicioniranje usluga
6. Politika cena i kanali distribucije usluga
7. Uslužni susreti i upravljanje ljudima u uslužnim organizacijama
8. Fizički dokazi i uslužni ambijent
9. Integrisano marketinško komuniciranje u uslugama
10. Upravljanje ponudom i tražnjom u uslužnom sektoru
11. Marketng istraživanja usluga
12. Specifične oblasti primene marketinga usluga (turizam, bankarstvo, osiguranje…)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza aktuelnih trendova u uslužnom sektoru
2. Analiza karakteristika usluga na konkretnom primeru
3. Detektovanje nesklada u isporuci usluga i predlaganje rešenja
4. Uticaj očekivanja na satisfakciju korisnika usloga
5. Dizajniranje, brendiranje i pozicioniranje usluga
6. Planiranje uslužnog ambijenta u zavisnosti od vrste usluga
7. Izučavanje i primena metoda istraživanja u uslugama
Literatura
1 Bateson, J. Hoffman, D., Marketing usluga. Beograd: Data status, 2013
2 Veljković, S.  Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, 2009
3 Materijal za vežbe, skripta, VIPOS
4 Sudžuk D. Rabasović, B. Marketing usluga; VIPOS Valjevo, 2010
5 Grönroos C. Service Management and Marketing. West Sussex: John Wiley and Sons, 2007
5 Senić, R. Senić, V.  Menadžment i marketing usluga. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2008
7 Journal of Services Marketing. Emerald Group Publiching
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova,  diskusije, radionice, simulacije, igre uloga, gostujući predavači.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi 2×25
seminari 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……