Međunarodna računovodstvena regulativa, MRR

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Računovodstvo, revizija i porezi
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Međunarodna računovodstvena regulativa
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
a) Sticanje osnovnih znanja iz oblasti međunarodne računovodstvene regulative kroz upoznavanje studenata sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)  i Međunarodnim standardima revizije (MSR)
b) Osposobljavanje studenata za primenu regulative u različitim zemljama kao uslova za povećanje dostupnosti kvalitetnih i uporedivih informacija pre svega kreditorima i investitorima na međunarodnom tržištu
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće  osposobljen da:
a) Identifikuje koju regulativu treba koristiti za sastavljanje međunarodno uporedivih finansijskih izveštaja
b) Sastavi finansijske izveštaje uz primenu odgovarajuće regulative
v) Dovede u vezu informacije iz uporedivih finansijskih izveštaja
g) Predloži regulativu koju treba primenjivati
d) Odredi efekte primene različite regulative
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Regulatorni okvir
2. Ciljevi i kvalitativna obeležja finansijskih izveštaja u skladu sa MRS
3. Priznavanje i merenje imovine, obaveza, prihoda i rashoda
4. Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
5. Dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja
6. Konsolidovanje finansijskih izveštaja
7. Struktura međunarodnih standarda revizije
8. Primena međunarodnih standarda revizije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Analiza konkretnih primera uz primenu MRS/MSFI i MSFI za MSP
2. Slučajevi iz prakse različitih zemalja- case study
3. Analiza konkretnih izveštaja o izvršenoj reviziji firmi iz Srbije
4. Prezentacija i odbrana seminarskih radova iz sastavljanja i prikazivanja finansijskih izveštaja
5. Debate o praktičnim primerima vezanim za dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja
Literatura
1 LJubisavljević Snežana, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad, Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu VIPOS Valjevo, 2013.
2 Grupa autora, Priručnik o praktičnoj primeni MSFI, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, 2009.
3 Grupa autora, Priručnik za primenu kontnog okvira za srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikropravna lica, Privredni savetnik, Beograd, 2014.
4 Finansijsko izveštavanje, Priručnik, Kaplan, prevod SRRS, Beograd 2007.
5 Christophen N., Parker R., Comparative Internacional Accounting, elevent edition FT Prentice Hall, 2010.
6 Ažurirani prevodi standarda (MRS, MSFI, MSFI za MSP), Ministarstvo finansija Republike Srbije – www.mfin.gov.rs
7 Časopisi iz oblasti računovodstva i revizije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, studije slučaja,  izrada zadataka individualno i u timovima,  diskusije, radionice, gostujući predavači.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 55 Završni ispit poena 45
aktivnost u toku
predavanja
5 pismeni ispit
praktična nastava 30 usmeni ispit 45
kolokvijumi 20
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……