Međunarodni biznis, MEB

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMeđunarodni biznis
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta:
– Procena savremenog međunarodnog okruženja;
– Usvajanje principa, strategija i veština neophodnih za uključivanje firme u međunarodno poslovanje;
– Upoznavanje sa konkretnim primerima i načinima uključivanja, pozicioniranja i opstanka na svetskom tržištu;
– Sticanje praktičnih znanja kroz vežbe i rešavanje odabranih studija slučaja.
Ishod
predmeta
Po završetku učenja ovog predmeta student će biti osposobljen da:
– Proceni različite oblike poslovanja i instrumente međunarodnog marketinga;
– Odabere način uključivanja na svetsko tržište u skladu sa svojim mogućnostima i stanjem u okruženju;
– Donosi odluke u konkretnim poslovnim situacijama;
– Efikasno komunicira i učestvuje u timskom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje, razvoj i značaj međunarodnog poslovanja;
2. Efekti globalizacije i internacionalizacije poslovanja;
3. Poslovne dimenzije međunarodnog okruženja;
4. Segmentacija stranih tržišta i međunarodno tržišno targetiranje;
5. Forme međunarodnog poslovanja, razlišiti pristupi pri izboru oblika poslovanja na stranom tržištu;
6. Upravljačko-računovodstveni problemi međunarodnog poslovanja;
7. Finansijsko-komercijalni problemi međunarodnog poslovanja;
8. Instrumenti međunarodnog marketinga u funkciji internacionalizacije poslovanja.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studije slučaja vezene za segmentaciju stranih tržišta;
2. Studije slučaja vezane za društvenu odgovornost stranih kompanija u zemlji domaćinu;
3. Studije slučaja vezane za izvozno poslovanje, razne oblike kontratrgovine, kooperativne forme, ugovornu saradnju, međunarodna zajednička ulaganja, strane direktne investicije;
4. Prezentacije seminarskih radova studenata iz oblasti kulturnih dimenzija poslovnog okruženja u međunarodnom poslovanju;
5. Posete kompanijama koje se bave međunarodnim poslovanjem.
Literatura
1Sredojević D., Stojadinović-Jovanović S., Vasiljević M., Međunarodni biznis, VIPOS, Valjevo, 2009.
2Kozomara J. Osnovi međunarodnog poslovanja- složeni oblici, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.
3Rakita B., Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
4Kozomara J., Stojadinović-Jovanović S., Međunarodno poslovno finansiranje, Ek. fakultet, Beograd,2011.
5Gregori Pol R., Stjuart Roberts S., Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi, Ek. fakultet Beograd, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije domaćih tematskih radova, diskusije po diskusionim grupama, analize studija slučaja, testovi, kolokvijumi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
15pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2h20
seminari15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……