Međunarodni biznis, MEB

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Međunarodni biznis
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni/Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta:
– Procena savremenog međunarodnog okruženja;
– Usvajanje principa, strategija i veština neophodnih za uključivanje firme u međunarodno poslovanje;
– Upoznavanje sa konkretnim primerima i načinima uključivanja, pozicioniranja i opstanka na svetskom tržištu;
– Sticanje praktičnih znanja kroz vežbe i rešavanje odabranih studija slučaja.
Ishod
predmeta
Po završetku učenja ovog predmeta student će biti osposobljen da:
– Proceni različite oblike poslovanja i instrumente međunarodnog marketinga;
– Odabere način uključivanja na svetsko tržište u skladu sa svojim mogućnostima i stanjem u okruženju;
– Donosi odluke u konkretnim poslovnim situacijama;
– Efikasno komunicira i učestvuje u timskom radu.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje, razvoj i značaj međunarodnog poslovanja;
2. Efekti globalizacije i internacionalizacije poslovanja;
3. Poslovne dimenzije međunarodnog okruženja;
4. Segmentacija stranih tržišta i međunarodno tržišno targetiranje;
5. Forme međunarodnog poslovanja, razlišiti pristupi pri izboru oblika poslovanja na stranom tržištu;
6. Upravljačko-računovodstveni problemi međunarodnog poslovanja;
7. Finansijsko-komercijalni problemi međunarodnog poslovanja;
8. Instrumenti međunarodnog marketinga u funkciji internacionalizacije poslovanja.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studije slučaja vezene za segmentaciju stranih tržišta;
2. Studije slučaja vezane za društvenu odgovornost stranih kompanija u zemlji domaćinu;
3. Studije slučaja vezane za izvozno poslovanje, razne oblike kontratrgovine, kooperativne forme, ugovornu saradnju, međunarodna zajednička ulaganja, strane direktne investicije;
4. Prezentacije seminarskih radova studenata iz oblasti kulturnih dimenzija poslovnog okruženja u međunarodnom poslovanju;
5. Posete kompanijama koje se bave međunarodnim poslovanjem.
Literatura
1 Sredojević D., Stojadinović-Jovanović S., Vasiljević M., Međunarodni biznis, VIPOS, Valjevo, 2009.
2 Kozomara J. Osnovi međunarodnog poslovanja- složeni oblici, Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.
3 Rakita B., Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2012.
4 Kozomara J., Stojadinović-Jovanović S., Međunarodno poslovno finansiranje, Ek. fakultet, Beograd,2011.
5 Gregori Pol R., Stjuart Roberts S., Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi, Ek. fakultet Beograd, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, prezentacije domaćih tematskih radova, diskusije po diskusionim grupama, analize studija slučaja, testovi, kolokvijumi
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
15 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi 2h20
seminari 15
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……