Menadžment, MEN

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Uponavanje sa menadžmentom kao osnovnom  funkcijom savremenog preduzeća,
Sticanje znanja o procesima menadžmenta i načinu njihovog organizovanja i funkcionisanja,
Ovladavanje osnovnim menadžment tehnikama i metodama,
Priprema studenata za izučavanje specijalističkih disiplina menadžmenta,
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
-definisanje značaja i uloge menadžmenta u preduzeću,
-samostalno organizovanje procesa menadžmenta na operativnom i srednjem nivou,
-izučavanje specijalističkih mendžment disciplina,
-samostalno praćenje razvoja teorije i prakse menadženta,
-korišćenje metoda, tehnika i softvera za menadžment.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni aspekti preduzeća i upravljanja
2. Pojam i sadržaj menadžmenta
3. Razvoj menadžmenta
4. Proces planiranja
5. Proces organizovanja
6. Proces vođenja
7. Proces kontrolisanja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih menadžera
2. Doprinosi teoretičara menadžmenta
3. Izrada planova i SWOT analize
4. Izrada organizacionih šema
5. Izrada sistematizacije radnih mesta
6. Metode motivacije
7. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom
Literatura
1Matić, B, 2012, Menadžment, VIPOS, Valjevo,
2Matić, B,2013, Menadžment praktikum, VIPOS, Valjevo,
3Mašić, B, i dr. 2014, Savremena teorija menadžmenta – škole i novi pristupi, Data status, Beograd
4Chuck, W, 2010, Principi menadžmenta, Data status, Beograd
5Boddy, D, 2008, Management an introduction, Prentice Hall,
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, interaktivni oblici nastave, primeri iz prakse, odabrani zadaci, studije slučaja – interaktivni rad, predstavljanje – odbrana seminarskih radova kroz diskusiju
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
13pismeni ispit
kolokvijumi2×20usmeni ispit40
seminari7
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……