Menadžment, MEN

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Menadžment
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Uponavanje sa menadžmentom kao osnovnom  funkcijom savremenog preduzeća,
Sticanje znanja o procesima menadžmenta i načinu njihovog organizovanja i funkcionisanja,
Ovladavanje osnovnim menadžment tehnikama i metodama,
Priprema studenata za izučavanje specijalističkih disiplina menadžmenta,
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
-definisanje značaja i uloge menadžmenta u preduzeću,
-samostalno organizovanje procesa menadžmenta na operativnom i srednjem nivou,
-izučavanje specijalističkih mendžment disciplina,
-samostalno praćenje razvoja teorije i prakse menadženta,
-korišćenje metoda, tehnika i softvera za menadžment.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni aspekti preduzeća i upravljanja
2. Pojam i sadržaj menadžmenta
3. Razvoj menadžmenta
4. Proces planiranja
5. Proces organizovanja
6. Proces vođenja
7. Proces kontrolisanja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih menadžera
2. Doprinosi teoretičara menadžmenta
3. Izrada planova i SWOT analize
4. Izrada organizacionih šema
5. Izrada sistematizacije radnih mesta
6. Metode motivacije
7. Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom
Literatura
1 Matić, B, 2012, Menadžment, VIPOS, Valjevo,
2 Matić, B,2013, Menadžment praktikum, VIPOS, Valjevo,
3 Mašić, B, i dr. 2014, Savremena teorija menadžmenta – škole i novi pristupi, Data status, Beograd
4 Chuck, W, 2010, Principi menadžmenta, Data status, Beograd
5 Boddy, D, 2008, Management an introduction, Prentice Hall,
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, interaktivni oblici nastave, primeri iz prakse, odabrani zadaci, studije slučaja – interaktivni rad, predstavljanje – odbrana seminarskih radova kroz diskusiju
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 60 Završni ispit 40
aktivnost u toku
predavanja
13 pismeni ispit
kolokvijumi 2×20 usmeni ispit 40
seminari 7
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……