Menadžment prodaje, MNP

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaMenadžment prodaje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Upoznavanje sa pojmom menadžmenta prodaje, njegovim karakteristikama, elementima identiteta, razvojem i primenom
–  Razumevanje značaja  menadžmenta prodaje i direktnog uticaja na uspešnost poslovanja preduzeća
–  Ovladavanje veštinama menadžmenta prodaje na konkretnim primerima i načinima uključivanja, pozicioniranja i opstanka na domaćem i svetskom tržištu i rešavanje odabranih studija slučaja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  samostalno upravljanje prodajnom funkcijom
–  rešavanje zadataka i problema menadžmenta prodaje, efikasno komunicira i učestvuje u timskom radu
–  kritičko sagledavanje i uspešno korišćenje veština i metoda menadžmenta prodaje
kolokvijumi
Teorijska
nastava
1. Evolucija sadržaja prodaje
2. Tokovi menadžmenta prodaje
3. Uticaj okruženja na program prodaje
4. Korporativna marketing strategija i program prodaje
5. Predviđanje i prognoziranje prodaje
6. Organizovanje prodaje i prodajna kvota
7. Realizovanje prorama prodaje
8. Ocena i kontrola programa prodaje
9. Internacionalna  prodaja i menadžment prodaje
10. Poslovni vodič kroz biznis i etikeciju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Rad u grupama na studijama slučaja vezane za internacionalnu prodaju i menadžment prodaje
2. Izrada prezentacija i analiza uspešnih preduzeća na primerima iz prakse
3. Radionice izrade seminarskih radova iz oblasti ekonimike trgovine
Literatura
1Pavlović Đ.: Menadžment prodaje,VIPOS Valjevo, 2012
2Lovreta S., Janićijević N., Petrović G.: Prodaja i menadžment prodaje,Savremena administracija, Beograd, 2003.
3Gašović M.: Menadžment prodaje, Savremena administracija, Beograd, 2003
4Kotler F. : Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem, Adižes, 2004
5Porter M. : Konkurentska prednost, Adižes, 2006
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska nastava, vežbe, prezentacija praktičnih radova i diskusija o njima, dovođenje uspešnih menadžera.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit30
kolokvijumi2×20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……