Obrada podataka, OBP

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaObrada podataka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Upoznavanje sa savremnim konceptima obrade podataka.
Ovladavanje veštinama korišćenja programa za tabelarna izračunavanja i baze podataka.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu sposobni da:
– primeni programe za tabelarne proračune (speadsheet) i rukovanje bazama podataka za prikupljanje i čuvanje podataka
– izvrši manipulacije i izračunavanja podataka korišćenjem ugrađenih funkcija
– uredi i oblikuje podatke u tabele i dijagrame/grafikone i pripremi ih za publikovanje/štampu
– kreira elementarnu bazu podataka, odredi primarne ključeve i uspostavi relacije između tabela, pomoću čarobnjaka generiše forme za unos, uređivanje i brisanje podataka, kao i pojedinačne  grupne izveštaje
– opiše osnovne osobine računarstva uoblaku i ilustruje prednosti
– navede i objasni osnovne faze razvoja i korišćenja aplikacija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Tabelarni proračuni, napredne tehnike
– Oblikovanje (formatiranje)
– Grafikoni i dijagrami
– Formule i funkcije
– Struktuiranje podataka u tabelama
– Povećanje produktivnosti korišćenja programa
2. Korišćenje baza podataka
– Osnovni pojmovi o bazama podataka, Prednosti korišćenja baza podataka, Sistem baza podataka
– Uvod u Microsoft Access: Osnovni rad sa tabelama, Primarni ključ, spoljni ključ, relacije, indeksi, Upiti SELECT, Obrasci, Izveštaji
3. Obrada podataka na Internetu
– Računarstvo u oblaku
– Izrada, publikovanje i obrada podataka na vebu
– Analiza slučajeva
4. Razvoj aplikacija i osnovi pojmovi o programiranju
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Vežbe 1. Tabelarni proračuni, napredne tehnike
– Uređivanje: Rad sa podacima, Prikaz, Zaštita, Bezbednost
– Rukovanje sa podacima: Sortiranje, Filtriranje, Povezivanje, Šabloni, Grafikoni
– Upotreba funkcija: funkcije za rad sa datumom i vremenom, matematičke funkcije, statističke funkcije, funkcije za rad sa tekstom, finansijske funkcije, funkcije za referenciranje i pretraživanje, logičke funkcije, ugnježdene funkcije
– Analiza: Izvedene tabele, Nadzor formula (Auditing)
– Posebni alati, Makronaredbe
Vežbe 2. Korišćenje baza podataka: Osnovni rad sa tabelama, primarni ključ, spoljni ključ, relacije, indeksi, SELECT upiti, Obrasci, Izveštaji, Praktična primena baza podataka
Vežbe 3. Obrada podataka na Internetu: Izrada online ankete i obrada prikupljenih podataka
Vežbe 4. Izbor, podešavanje/prilagođavanje aplikacije za pojedine zadatke
Literatura
1Perić D., Petrović Đ., Internet i obrada podataka, VIPOS 2013.
2S.Obradović, B.Vujović, B. Vučinić, T. Pandurov, V.Petković, “MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija – MS ACCESS 2010”, VIŠER, Beograd 2011
3Stevanović V., Korišćenje baza podataka, Službeni glasnik 2012.
4WOLBER, David, et al. App Inventor. ” O’Reilly Media, Inc.”, 2011.
5
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
230
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa demonstracijama na računaru i analizama slučajeva;
Individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova) i izrada domaćih zadataka.
Kolokvijumi sa izradom zadataka na računaru. Kolokvijum 1: Tabelarni proračuni i Kolokvijum 2: Korišećenje baza podataka
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
Obavezne vežbe i domaći zadaci10pismeni ispit30
Kolokvijum 130usmeni ispit
Kolokvijum 230