Osiguranje, OSI

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsiguranje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Upoznavanje studenata, njihovo razumevanje i prihvatanje  značaja, uloge i vrednosti osiguravajuće funkcije;
– Ovladavanje osiguravajućim procesima i mehanizmima rada institucija osiguranja;
– Razvijanje  sposobnosti za individualno i timsko rešavanje problema u osiguranju korišćenjem metoda i tehnika osiguranja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobiće se da:
– izvrši poslove višeg stepena složenosti u osiguranju;
– sačini dokumenta ključna za funkcionisanje portfelja osiguranja imovine i lica;
– obradi dokumentaciju u oblasti procene i likvidacije šteta;
– uporedi rizike radi izbora optimalnih opcija;
– dizajnira ugovornu dokumentaciju;
– primeni Zakon i Opšte uslove osiguranja na pojedinačni slučaj
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osiguranje kao pravna i ekonomska kategorija
2. Predmet i vrste osiguranja
3. Funkcije u osiguranju
4. Elementi osiguranja
5. Dokumenti u osiguranju
6. Ugovorni aspekti osiguravajućeg procesa
7. Učesnici osiguranja
8. Polise i drugi instrumenti osiguranja
9. Organizacija osiguravajućih društava
10. Fondovi osiguranja
11. Harmonizacija poslova osiguranja sa standardima EU
12. Vrste osiguranja prema obuhvatu na nivou realiteta
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Popunjavanje dokumenata osiguranja (polisa, lista pokrića)
2. Prodaja osiguranja (praktični primeri)
3. Prikaz i analiza štete u osiguranju
4. Izrada ugovora o osiguranju (praktični primeri)
5. Korišćenje softvera za standardne poslove u osiguranju
6. Praktične vežbe u osiguravajućem društvu
Literatura
1Šulejić P.: Pravo osiguranja, Pravni fakultet, Beograd, 2002.
2Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
3Rakonjac-Antić T.: Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd, 2010
4Williams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Risk management and insurance, Mc Graw-Hill, Boston, 1998
5Zakon o osiguranju
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, posete bankama, osiguravajućim društvima i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……