Osnovi poljoprivredne proizvodnje, PPR

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Agroekonomija i ruralni razvoj
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsnovi poljoprivredne proizvodnje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje:
a) znanja iz osnovnih principa poljoprivredne proizvodnje, upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi, formiranja agroekosistema, održivog funkcionisanja agroekosistema, specifičnim zahtevima pojedinih biljnih vrsta, metoda odgajivanja i odabiranja u stočarstvu, tehnološkog procesa proizvodnje u različitim granama stočarstva;
b) veština za pravilno korišćenje agrotehničkih mera u poljoprivrednoj proizvodnji, izbegavanje štetnih uticaja pojedinih tehnologija u poljoprivredi po životnu sredinu
Ishod
predmeta
Student treba da bude osposobljen za:
a) uočavanje značaja  klime  i zemljišta za biljnu proizvodnju;
b) primenu osnovnih agrotehničkih mera koje imaju za cilj uvećanje i održavanje plodnosti zemljišta;
v) teorijska i praktična znanja iz osnovnih principa biljne proizvodnje vezanih za obradu zemljišta,
g) đubrenje i setvu;
d) poznavanje rasa i osobina domaćih životinja i hraniva koja se koriste u ishrani domaćih životinja;
đ) primenu usvojenog znanja o tehnologiji gajenja u drugim predmetima (kalkulacije i troškovi, rizici i osiguranje u poljoprivredi i sl.);
e) razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja o materijalu  predmeta;
ž) prezentaciju i primenu stečenih teorijksih znanja u okviru  predmeta.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovne osobine poljoprivredne proizvodnje. Ratarstvo i stočarstvo kao naučne i nastavne discipline. Prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji. Geografski položaj. Klimatski uslovi. Zemljište. Poljoprivredna rejonizacija. Gajena biljka. Uloga i značaj agrotehničkih mera. Osnovna i dopunska obrada zemljišta. Značaj đubrenja u biljnoj proizvodnji. Setva i sadnja. Plodored. Mere nege. Tehnoologija gajenja pojedinih njivskih biljaka. Integralna biljna proizvodnja (principi, primena). Održiva poljoprivreda. Organska poljoprivredna proizvodnja. Rase i niže jedinice rase. Razmnožavanje i ekologija domaćih životinja. Osnovne grane proizvodnje u stočarstvu.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Botanička klasifikacija, morfološke osobine (opis biljnih organa), hemijski sastav ploda, sorte i hibridi gajenih biljaka. Terenske vežbe. Obeležavanje i merenje domaćih životinja. Evidencija u stočarstvu. Ocenjivanje i klasiranje životinja. Osnovni principi sastavljanja obroka za različite vrste i kategorije domaćih životinja.
Literatura
1Kovačević, D. (2010): Opšte ratarstvo. Udžbenik, II izdanje. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
2Kovačević, D., Dolijanović, Ž. (2006):  Praktikum iz Opšteg ratarstva, Poljoprivredni fakultet, Beograd.
3Broćić, Z. (2014): Ratarstvo i povrtarstvo, udžbenik. Poljoprivredni fakultet, Beograd
4Petrović, M. (2000): Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet, Beograd
5Dolijanović, Ž., Broćić, Z. (2014): Praktikum iz Ratarstva. Treće dopunjeno izdanje.Poljoprivredni fakultet, Beograd
6Petrović, M., Radojković, D. (2002): Stočarstvo (praktikum), Poljoprivredni fakultet, Beograd
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Od metoda izvođenja nastave koriste se klasična predavanja, laboratorijske vežbe, terenske vežbe i metode interaktivne nastave. Od metoda interaktivne nastave u nastavi koriste se individualne, grupne odnosno timske kolaborativne i kooperativne metode aktivnog učenja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
praktična nastava5usmeni ispit50
kolokvijumi20
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……