Osnovi poljoprivredne tehnike i prehrambene tehnologije, PPT

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Agroekonomija i ruralni razvoj
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Osnovi poljoprivredne tehnike i prehrambene tehnologije
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Predmet treba da omogući da student upozna:
a) Osnovne principe upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane, osnovne tenološke karakteristike poljoprivrednih proizvoda (neprerađene namirnice) i značaj opreme za upravljanje kvalitetom; karakteristike i ekspolatacione osobine poljoprivrednih mašina u različitim fazama poljoprivredne proizvodnje i industrijske prerade.
b) Principe funkcionisanja, osnovne skolopove i osnove ekspolatacije (osnovna podešavanja, kvalitet izvršenog posla) za: traktore, mašine i oruđa za obradu zemljišta, sejalice i sadilice, mašine za đubrenje, mašine za zaštitu biljaka, oprema za navodnjavanje, mašine za sređivanje sena i ostalih kabastih hraniva, mašine za berbu zrnastih useva, mašine za vađenje korena šećerne repe, mašine za prikupljanje plodova u povrtarstvu, mašine za lekovito bilje, transportna sredstva u poljoprivredi, mašine za konzervisanje hrane, mašine za osnovnu preradu neprerađenih namirnica, upravljanje poljoprivrednim i industrijskim mašinama.
v) Tehničke mere sigurnosti u toku rada mašina
Ishod
predmeta
Student  će ovladati u potpunosti:
a) Tehnikama pravilnog izbor tehničkih parametara mašina za rad sa zemljištem ili drugim sličnim materijalima,
b) Primenom i  iskorišćavanje osnovnih eksploatacionih parametara rada mašina.
v) Tehničkim merama sigurnosti rada mašina i pojedinih radnih organa,
g) Pravilnom realizacijom mera čuvanja ili preporuke održavanja mašina.
d) Prenošenje teoriskog i praktičnog znanja u korišćenju poljoprivrednih mašina
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Uvod, Osnove upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane, traktori, mašine i oruđa za obradu zemljišta, sejalice i sadilice, mašine za đubrenje, mašine za zaštitu biljaka, oprema za navodnjavanje, mašine za sređivanje kabastih hraniva, mašine za žetvu i berbu zrnastih useva, mašine za vađenje šećerne repe, mašine za prikupljanje plodova u povrtarstvu, mašine za lekovito bilje, transportna sredstva u poljoprivredi, upravljanje poljoprivrednim mašinama, mašine za preradu namirnica biljnog porekla, mašine za konzervisanje, pakovanje i čuvanje hrane.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Praktična nastava će se odvijati putem računskih, pokaznih i interaktivnih vežbi . Aktivnosti na vežbama će sadržavati praktično upoznavanje studenata sa sistemima i sklopovima poljoprivrednih mašina.
Literatura
1 Miodragović, R., Đević, M., Mileusnić, Z., Dimitrijević, S. (2012): Osnove poljoprivredne tehnike. Poljoprivredni fakultet, Beograd;
2 Mićić J., Milinković I., Poljoprivredne mašine, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1991.
3 Božić S., Vukić Đ., Đokić M., Ercegović Đ., Novaković D., Radivojević D., Topisirović G., Osnove pogonskih mašina u poljoprivredi, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1995.
4 Zlatković B.: tehnologija prerade i čuvanja voća, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. U toku nastave je predviđena jedna provera znanja putem  kolokvijuma i seminarskog rada.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 50 Završni ispit 50
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 50
kolokvijumi 20
seminari 20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……