Osnovi poslovnog prava, OPP

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsnovi poslovnog prava
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovniom pojmovima, institutima i pravilima u oblastima građanskog, stvarnog, obligacionog, a posebno prava privrednih društava, ugovornog trgovinskog prava, prava hartija od vrednosti i intelektualne svojine. Takođe i njihovo osposobljavanje za puno i optimalno učešće u konkretnoj poslovnoj komunikaciji i realnom privrednom životu.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenati će moći da:
• razlikuju posebne forme privrednih društava, najvažnijih poslovnih ugovora, hartija od vrednosti i prava intelektualne svojine;
• koriste najvažnije ugovore privrednog prava u realnom privrednom okruženju;
• odrede različite oblike upravljanja i odgovornosti za obaveze u privrednim subjektima;
• ustanove optimalne forme obezbeđenja potraživanja kod konkretnih pravnih poslova;
• objasne poslovne mogućnosti korišćenja hartija od vrednosti i potrebu zaštite prava intelektualne svojine;
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Subjekti prava, pojam i karakteristike
2. Privatna svojina i druga stvarna prava
3. Pojam, zaključenje i obezbeđenje ugovora
4. Najvažniji ugovori poslovnog prometa (ugovor o prodaji, lizingu, licenci, bankarski ugovori….)
5. Pojam i karakteristike privrednih subjekata
6. Preduzetnik
7. Privredna društva (ortačko, komanditno, akcionarsko i društvo sa ograničenom odgovornošću)
8. Finansijske organizacije (NBS, poslovne banke, berze…)
9. Povezana privredna društva
10. Stečaj i likvidacija
11. Pojam, vrste i osobine hartija od vrednosti i njihovo korišćenje u poslovnom prometu
12. Pojam i vrste prava intelektualne svojine i pravo konkurencije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)• Zaključenje ugovora o prodaji;
• Osnivanje različitih formi privrednih društava;
• Praktični primeri plaćanja u unutrašnjem i međunarodnom poslovnom prometu;
• Praktični primeri korišćenja instrumenata obezbeđenja potraživanja;
• Praktični primeri funkcionisanja hartija od vrednosti.
Literatura
1Nenadović, S, Osnovi poslovnog prava, VIPOS Valjevo, 2013
2Vasiljević, M, Vodič za primenu Zakona o privrednim društvima, Beograd 2011
3Marković S, Popović D, Pravo intelektualne svojine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013
4Begović B, Pavić V, Uvod u pravo konkurencije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
320
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije, rad u malim grupama studenata, prezentacije, interaktivna diskusija u vezi sa prezentacijama i aktuelnim primerima iz stručnih i drugih časopisa i magazina (članci, tekstovi…), a koji su povezani sa predmetom nastave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 40Završni ispitpoena 60
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit60
kolokvijumi2×15
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……