Osnovi računovodstva, ORN

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaOsnovi računovodstva
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih znanja i veština iz računovodstva primenljivih u praksi kroz razumevanje:
– logike računovodstvenog evidentiranja poslovanja
– računovodstva kao jezika poslovanja i informacionog sistema
– osnovnih finansijskih izveštaja različitih entiteta                                                                                          – računovodstva kao temelja poslovnog odlučivanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  identifikovanje materijalnih, finansijskih i tokova rentabiliteta različitih privrednih subjekata
–  evidentiranje osnovnih poslovnih promena  u poslovnim knjigama                                                                                                              –  sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja
–  analiziranje osnovnih segmenata finsijskih izveštaja u timu
–  kritičko razmišljanje u odlučivanju o preduzetničkoj upotrebi kapitala
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1 .Računovodstvo – sadržaj, koncept, ciljevi
2. Računovodstveni proces (ciklus)
3. Instrumenti računovodstva
4. Računovodstvo imovine
5. Računovodstvo kapitala i obaveza
6. Računovodstvo troškova i prihoda
7. Utvrđivanje rezultata poslovanja
8. Pogonsko računovodstvo
9. Finansijski izveštaji – forma i sadržina
10. Razumevanje finansijskih izveštaja različitih poslovnih subjekata
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. izrada zadataka iz Praktikuma (sastavljanje bilansa, praćenje promena kroz sukcesivne bilanse, računovodstveni ciklus i osnovni instrumenti)
2. Primeri koji ilustruju teorijsku nastavu – primena sistema dvojnog knjigovodstva (pribavljanje kapitala, promene na imovini, rashodi, prihodi i utvrđivanje finansijskog rezultata)
3. Osnovni finansijski izveštaji – forma, sadržina i vizuelna analiza
4. Rad u virtulenom preduzeću: formiranje i popunjavanje instrumenata platnog prometa, kalkulacija, faktura.
3. Seminarski radovi – izrada i prezentacija (Kontni okvir i kontni plan, Dokumentacija u knjigovodstvu i Platni promet preduzeća)
Literatura
1Božanić Jelica, Radovanović Sanja, Vasiljević Momčilo, Janković Marina, Mihailović Nenad: Osnovi računovodstva sa praktikumom, VIPOS, Valjevo,  2015.
2R. Meigs & W. Meigs: Računovodstvo – Mate Zagreb, 2005
3Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva
4Časopisi iz oblasti računovodstva
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
230
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, ex catedra, vežbe `case` metoda, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje `case` metoda, seminari, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija rada, kontinuirano vrednovanje rada studenata
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit30
kolokvijumi60
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……