Ponašanje potrošača, POP

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPonašanje potrošača
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Shvatanje neophodnosti izučavanja i istraživanja potrošačkog ponašanja i mesta i uloge ovih informacija u marketinškom odlučivanju. Razumevanje ponašanja potrošača i uticaja na njega pre, za vreme i posle kupovine u cilju kreiranja efikasnih marketing strategija proizvodnih i uslužnih preduzeća, posebno turističkih.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da:
– Prepozna mesto i ulogu potrošača u marketinškom odlučivanju preduzeća, posebno turistčkih
– Analizira interne i eksterne faktore uticaja na ponašanje i odlučivanje  potrošača, a posebno turista kao potrošača
– Demonstrira prikupljanje informacija o potrošačima i njihovu upotrebu u marketinškom odlučivanju, pre svega u odlučivanju o upravljanju odnosima sa potrošačima, segmentaciji, pozicioniranju i promociji
– Kritički procenjuje različite prakse zakonske zaštite i organizovanja potrošača
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Potrošač u marketingu, turista u turističkim kretanjima
2. Potrebe, motivi i stavovi potrošača
3. Potrebe, motivi i stavovi turista
4. Determinante ponašanja potrošača
5. Sociološka i psihografska istraživanja potrošača
6. Psihološka i motivaciona istraživanja ponašanja potrošača
7. Odlučivanje potrošača o kupovini. Odlučivanje turista o turističkoj potrošnji.
8. Modeli ponašanja potrošača
9. Organizovanje i zaštita potrošača
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Karakteristike savremenih potrošača kao osnova za marketinške strategije preduzeća
2. Upotreba rezultata motivacionih istraživanja za odluke o dizajniranju proizcoda i promociji
3. Analiza nastavog filma “Komercijalizacija detinjstva” i  izvođenje zaključaka o tržištu dece potošača
4. Istraživanje procesa odlučivanja o kupovini unutar porodice
5. Istraživanje stavova potrošača o trendovima u vezi sa potrošnjom6. Analiza uticaja tehnoloških promena na informisanje i shvatanje vrednosti savremenog potrošača
1Маричић Б: Понашање потрошача. Економски факултет, Београд, 2011.
2Shiffman, L. Kanuk, L.L. Ponašajne potrošača. VII izdanje,  Prentice Hall/Mate Zagreb, 2004
3Solomon, M.R. Bamossy, G.J. Askegaard, S: Consumer behaviour: a European perspective. Prentice Hall. 1999
4Живковић, Р. Понашање и заштита потрошача у туризму. Сингидунум, Београд, 2013.
5Barry J Babin,Eric Harris. Ponašanje potrošača,Data status Београд, 2012.
6Интернет: www.consumersinternational.org/Consumers International,  глобални савез потрошачких организација
7Интернет: www.beuc.org  The European Consumers’ Organisation – потрошачке организације Европске уније
8Интернет: www.nops.org.rs   Национална организација потрошача Србије
9Часописи: Marketing, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Behaviour
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски истраживачки радОстали часови
220
Методе
извођења
наставе
Предавања ex катедра, студије случаја,  израда и презентација истраживачких семинарских радова, дискусије и  радионице, наставни филм.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезепоена 70Завршни испитпоена 30
активност у току
предавања
10писмени испит30
практична наставаусмени испит
колоквијуми2×25
семинари10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……