Poslovanje osiguravajućih društava, POD

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovanje osiguravajućih društava
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
  Osposobljavanje studenata za definisanje specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava;
– Razvijanje sposobnosti za analizu finansijske stabilnosti osiguravajućih društava;
– Sticanje znanja o vrstama rizika kojima su izložena osiguravajuća društva kao i o načinu njihovog prevazilaženja.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– analiza finansijske izveštaje osiguravajućih društava;
– napravi izbor optimalnog načina finansiranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama.
– identifikuje rizike kojima je osiguravač izložen;
– upravlja rizicima u poslovanju osiguravajućeg društva;
– obavlja menadžerske poslove na nivou filijale
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Načela poslovanja osiguravajućih društava;
2. Finansijski izveštaji osiguravajućih društava;
3. Imovina; garantne i tehničke rezerve društava za osiguranje;
4. Upravljanje finansijskim resursima osiguravača;
5. Rizici u poslovanju društva za osiguranje;
6. Tarifiranje osiguranja;
7. Investiranje u organizacijama za osiguranje;
8. Marketing u osiguranju;
9. Bankarsko osiguranje;
10.Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje;
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Ocena boniteta osiguravajućih društava;
2. Obračun margine solventnosti primenom premijskog indeksa i indeksa šteta;
3. Analiza rizika u poslovanju konkretnog osiguravajućeg društva
4. Ispitivanje zastupljenosti bankarskog osiguranja u Srbiji
5. Marketinška organizacija osiguravajuće kompanije – studija slučaja
6. Stručna poseta  kompaniji “Dunav osiguranje”.
Literatura
1 Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2 Avdalović V., Petrović E.: Menadžment rizika i osiguranje, Ekonomski fakulte, Niš, 2011.
3 Vaughan E., Vaughan T.: Osnove osiguranja i upravljanja rizicima, Mate, Zagreb, 2007
4 Kapor P.,: Osnove osiguranja – teorija, praksa i regulativa, Poslovni biro,  Beograd, 2008
5 Kočović J.:  Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju  lica, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006
6 Rejda G.E.: Principles of risk management and insurance, Harper Collins, New York, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, posete osiguravajućim kompanijam i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 40
kolokvijumi 2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……