Poslovanje osiguravajućih društava, POD

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovanje osiguravajućih društava
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
  Osposobljavanje studenata za definisanje specifičnosti poslovanja osiguravajućih društava;
– Razvijanje sposobnosti za analizu finansijske stabilnosti osiguravajućih društava;
– Sticanje znanja o vrstama rizika kojima su izložena osiguravajuća društva kao i o načinu njihovog prevazilaženja.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– analiza finansijske izveštaje osiguravajućih društava;
– napravi izbor optimalnog načina finansiranja i investiranja u osiguravajućim kompanijama.
– identifikuje rizike kojima je osiguravač izložen;
– upravlja rizicima u poslovanju osiguravajućeg društva;
– obavlja menadžerske poslove na nivou filijale
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Načela poslovanja osiguravajućih društava;
2. Finansijski izveštaji osiguravajućih društava;
3. Imovina; garantne i tehničke rezerve društava za osiguranje;
4. Upravljanje finansijskim resursima osiguravača;
5. Rizici u poslovanju društva za osiguranje;
6. Tarifiranje osiguranja;
7. Investiranje u organizacijama za osiguranje;
8. Marketing u osiguranju;
9. Bankarsko osiguranje;
10.Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje;
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Ocena boniteta osiguravajućih društava;
2. Obračun margine solventnosti primenom premijskog indeksa i indeksa šteta;
3. Analiza rizika u poslovanju konkretnog osiguravajućeg društva
4. Ispitivanje zastupljenosti bankarskog osiguranja u Srbiji
5. Marketinška organizacija osiguravajuće kompanije – studija slučaja
6. Stručna poseta  kompaniji “Dunav osiguranje”.
Literatura
1Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T.: Osiguranje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2010
2Avdalović V., Petrović E.: Menadžment rizika i osiguranje, Ekonomski fakulte, Niš, 2011.
3Vaughan E., Vaughan T.: Osnove osiguranja i upravljanja rizicima, Mate, Zagreb, 2007
4Kapor P.,: Osnove osiguranja – teorija, praksa i regulativa, Poslovni biro,  Beograd, 2008
5Kočović J.:  Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju  lica, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006
6Rejda G.E.: Principles of risk management and insurance, Harper Collins, New York, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, posete osiguravajućim kompanijam i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……