Poslovna politika banaka, PPB

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovna politika banaka
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Usvajanje znanja iz oblasti savremenih tendencija i obeležja poslovne politike banaka u svetu
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja sredstvima banaka
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja plasmanima banaka
– Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanje tehnikama i mehanizmima za njihovo smanjenje
– Razumevanje i ovladavanje procesima i mehanizmima poslovne politike banaka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– uporedi vrste banaka i konkurentske kompanije u svetu
– izabere alternativni način povećanja finansijskog potencijala banke
– izabere optimalni način plasmana bankarskih sredstava
– proceni rizike u bankarskom poslovanju
– oceni bonitet banaka
– proceni profitabilnost banaka
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Razvojni put banaka i kokurentskih kompanija koje pružaju finansijske usluge
2. Organizacione strukture u bankarstvu
3. Upravljanje pasivom banaka
4. Upravljanje aktivom banaka
5. Operativno upravljanje bankarskim rizicima (kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizici)
6. Finansijski izveštaji banaka i njihovih konkurenata
7. Finansijski indikatori banaka
8. Profitabilnost banaka
9. Ocena boniteta banaka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studije slučaja pojedinih finansijskih ustanova i banaka (prezentacija poslovanja pojedinih vrsta finansijskih institucija,
analiza poslovanja banaka  na osnovu finansijskih izveštaja u skladu sa programom predavanja)
2. Utvrđivanje cena depozita i drugih izvora sredstava konkretne banke
3. Analiza kredita i rešavanje situacija sa problematičnim zajmovima
4. Izračunavanje finansijskih indikatora i profitabilnosti banaka (uporedna analiza profitabilnosti pet vodećih banaka u Srbiji)
5. Izrada i prezentacija seminarskih radova (operativno upravljanje pojedinim rizicima u bankama, ocena boniteta konkretnih banaka)
6. Gostujući predavači iz banaka (1. Profitabilnost banke, 2. Ocena boniteta banke)
Literatura
1 1. Peter Rose, Sylvia C. Hudgins, Bankarski menadžment i finansijske usluge, Data Status, Beograd, 2005.
2 2. Ćirović M.:Bankarstvo, Beograd, 2006.
3 3. Zakon o investicionim fondovima
4 4. Zakon o bankama
5 5. Zakon o Narodnoj banci Srbije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, posete bankama i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 40
kolokvijumi 2×20
seminari 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……