Poslovna politika banaka, PPB

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovna politika banaka
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Usvajanje znanja iz oblasti savremenih tendencija i obeležja poslovne politike banaka u svetu
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja sredstvima banaka
– Sticanje znanja iz oblasti metoda upravljanja plasmanima banaka
– Razumevanje rizika u bankarskom poslovanju i ovladavanje tehnikama i mehanizmima za njihovo smanjenje
– Razumevanje i ovladavanje procesima i mehanizmima poslovne politike banaka
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– uporedi vrste banaka i konkurentske kompanije u svetu
– izabere alternativni način povećanja finansijskog potencijala banke
– izabere optimalni način plasmana bankarskih sredstava
– proceni rizike u bankarskom poslovanju
– oceni bonitet banaka
– proceni profitabilnost banaka
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Razvojni put banaka i kokurentskih kompanija koje pružaju finansijske usluge
2. Organizacione strukture u bankarstvu
3. Upravljanje pasivom banaka
4. Upravljanje aktivom banaka
5. Operativno upravljanje bankarskim rizicima (kreditni rizik, rizik likvidnosti, tržišni rizici)
6. Finansijski izveštaji banaka i njihovih konkurenata
7. Finansijski indikatori banaka
8. Profitabilnost banaka
9. Ocena boniteta banaka
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Studije slučaja pojedinih finansijskih ustanova i banaka (prezentacija poslovanja pojedinih vrsta finansijskih institucija,
analiza poslovanja banaka  na osnovu finansijskih izveštaja u skladu sa programom predavanja)
2. Utvrđivanje cena depozita i drugih izvora sredstava konkretne banke
3. Analiza kredita i rešavanje situacija sa problematičnim zajmovima
4. Izračunavanje finansijskih indikatora i profitabilnosti banaka (uporedna analiza profitabilnosti pet vodećih banaka u Srbiji)
5. Izrada i prezentacija seminarskih radova (operativno upravljanje pojedinim rizicima u bankama, ocena boniteta konkretnih banaka)
6. Gostujući predavači iz banaka (1. Profitabilnost banke, 2. Ocena boniteta banke)
Literatura
11. Peter Rose, Sylvia C. Hudgins, Bankarski menadžment i finansijske usluge, Data Status, Beograd, 2005.
22. Ćirović M.:Bankarstvo, Beograd, 2006.
33. Zakon o investicionim fondovima
44. Zakon o bankama
55. Zakon o Narodnoj banci Srbije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, posete bankama i državnim institucijama.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×20
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……