Poslovne finansije, PFI

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovne finansije
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
– da studenti steknu znanja i razviju sposobnosti i veštine za korišćenje osnovnih pokazatelja finansijske analize, metoda planiranja i upravljanja obrtnim sredstvima, prihvatljivosti investicionih projekata i utvrđivanja optimalne strukture kapitala, kao i izvođenje zaključaka nakon primenjene metodologije i sprovedene analize.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– prepozna i jasno definiše ciljeve upravljanja finansijama, finansijsku politiku i postupak finansijske kontrole
– primeni u praksi najznačajnije  pokazatelje i metode finansijske analize, planiranja i upravljanja kapitalom  preduzeća i ocene efektivnosti i prihvatljivosti investicionih projekata
– analizira dobijene pokazatelje i rezultate i uporedi ih sa prethodnim periodima ili standardnim vrednostima
– izvede odgovarajuće zaključke i preporuči mere za poboljšanje finansijskih performansi preduzeća
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Poslovne finansije – uvodna razmatranja (predmet i cilj upravljanja finansijama, finansijska politika, finansijska kontrola, organizovanje finansijske funkcije)
2. Finansijska analiza
2. Poslovni i finansijski rizik i dejstvo leverage-a
3. Planiranje novčanih tokova
4. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
5. Kapitalna ulaganja i ocena efektivnosti investicionih projekata
6.  Izvori finansiranja i cena kapitala
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)U okviru vežbi i DON-a student samostalno, uz kontinuirano praćenje nastavnika, radi na određenim segmentima analize, iz koje treba da proistekne i predlog za planiranje i upravljanje sredstvima izabranih preduzeća. Student bira preduzeće (sa sajta Agencije za privredne registre ili iz svog grada) koje će poslužiti kao primer za primenu metodologije usvojenih nastavnih sadržaja predmeta. Vežbe imaju praktičnu dimenziju jer student  koristeći usvojene tehnike i metode, rešava zadatke koji ga očekuju u realnom poslovnom okruženju.
Literatura
1Ivanišević D., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2017.
2Besley S., Brigham E., Poslovne finansije, DATA STATUS, 2015.
3Brili R., Majers S., Markus A, Osnovi korporativnih finansija, Mate, Zagreb, 2010.
4Vunjak N., Finansijski menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja ex catedra, provera znanja putem kolokvijuma,  vežbe primenom case study metoda – analize konkretnih  preduzeća samostalno ili u manjim grupama (timski rad), prezentacija dobijenih rezultata kroz diskusiju i donošenje zaključaka;
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 50Završni ispitpoena 50
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit50
kolokvijumi2×20