Poslovno komuniciranje, PKO

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPoslovno komuniciranje
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje mesta i uloge poslovne komunikacije u kreiranju uspešnih poslovnih strategija
– Ovladavanje znanjima i veštinama poslovne komunikacije uz poštovanje načela poslovne etike
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da:
– Objasni mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije u obavljanju poslovnih aktivnosti preduzeća
– Kritički analizira i upoređuje pozitivne i negativne primere poslovne komunikacije
– Prepozna snage i slabosti sopstvenog komunikacionog stila i radi na njegovom pooboljšanju
– Primeni pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uvod u poslovnu komunikaciju
2. Priroda, značaj i vrste komunikacije
3. Pisana i usmena komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija
4. Prevazilaženje barijera u komunikaciji
5. Poslovna komunikacija u različitim kulturama
6. Etika u komunikaciji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)
  1. Primena veština pisane i usmene komunikacije
  2. Pisanje CV-a ; intervju za posao
  3. Uspešna prezentacija (priprema i nastup)
  4. Radionice neverbalne komunikcije
  5. Test ličnosti, kontrola treme, unapređenje asertivnosti
  6. Priprema za komunkaciju sa pripadncima različitih kultura
Literatura
1Poslovna komunikacija, Lehman, C.M. DuFrene, D.D. data Status, 2015
2Materijal ze vežbe, skripta, VIPOS
3Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije.  Beograd: Ekonomski fakultet,2009
4Vračar, D.  Strategije tržišnog komuniciranja, Beograd: Ekonomski fakultet, 2008
5Bazić, M.  Poslovna komunikacija: savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend, 2009
6Cutlip, S.M. Center, A.H  Broom, G.M.  Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate, 2010
7Tomić Z.: Komunikologija¬, Čigota štampa, Beograd, 2006
8Mandić T.: Komunikologija-psihologija komunikacije, Klio, Beograd, 2003
9Journal of Communication Management. Emerald EarlyCite. http://www.emeraldinsight.com
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
211
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova,  diskusije i  radionice, simulacije, igre uloga.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena  70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×25
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……