Poslovno komuniciranje, PKO

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Poslovno komuniciranje
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Razumevanje mesta i uloge poslovne komunikacije u kreiranju uspešnih poslovnih strategija
– Ovladavanje znanjima i veštinama poslovne komunikacije uz poštovanje načela poslovne etike
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće osposobljen da:
– Objasni mesto i ulogu različitih sredstava interne i eksterne komunikacije u obavljanju poslovnih aktivnosti preduzeća
– Kritički analizira i upoređuje pozitivne i negativne primere poslovne komunikacije
– Prepozna snage i slabosti sopstvenog komunikacionog stila i radi na njegovom pooboljšanju
– Primeni pojedine tehnike i sredstva poslovne komunikacije
– Predloži strategiju komunikacije konkretnog privrednog/neprivrednog subjekta
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Strateška uloga komunikacije u poslovanju
2. Priroda, značaj i vrste komunikacije
3. Pisana i usmena komunikacija, verbalna i neverbalna komunikacija
4. Prevazilaženje barijera u komunikaciji
5. Poslovna komunikacija u različitim kulturama
6. Integrisano marketing komuniciranje
7. Korišćenje društvenih mreža u poslovnom i marketing komuniciranju
8. Etika u komunikaciji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Pronalaženje i korišćenje literature i izvora referentnih za struku
2. Istraživanje i analiza pozitivnih i negativnih praksi poslovne komunkacije (ne/poštovanje etičkih načela)
3. Primena veština pisane, usmene i neverbalne komunikcije i kulture slušanja, kontrola treme, asertivnost
4. Određivanje sopstvenog tipa ličnosti i komunikacionog stila
5. Kreiranje strategije integrisane marketing komunikacije za preduzeće, proizvod ili uslugu
6. Organizacija događaja, odnosi sa medijima, izjava i saopštenje za štampu
Literatura
1 Poslovna komunikacija, Lehman, C.M. DuFrene, D.D. data Status, 2015
2 Materijal ze vežbe, skripta, VIPOS
3 Ognjanov, G. Integrisane marketinške komunikacije.  Beograd: Ekonomski fakultet,2009
4 Vračar, D.  Strategije tržišnog komuniciranja, Beograd: Ekonomski fakultet, 2008
5 Bazić, M.  Poslovna komunikacija: savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend, 2009
6 Cutlip, S.M. Center, A.H  Broom, G.M.  Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate, 2010
7 Tomić Z.: Komunikologija¬, Čigota štampa, Beograd, 2006
8 Mandić T.: Komunikologija-psihologija komunikacije, Klio, Beograd, 2003
9 Journal of Communication Management. Emerald EarlyCite. http://www.emeraldinsight.com
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova,  diskusije i  radionice, simulacije, igre uloga.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena  70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi 2×25
seminari 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……