Pravo javne uprave, PJU

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Finansije, bankarstvo i osiguranje
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPravo javne uprave
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Upoznavanje sa organima i organizacijama državne i lokalne uprave, njihovim postupcima i procedurama, pre svega onim od uticaja na funkcionisanje subjekata i organizacija koje posluju po finansijskim propisima (institucionalni investitori)
– Definisanje «sistemske orjentacije» u okvirima pravnog sistema i pravnog poretka sa stanovišta uprave
– Sticanje osnovnih znanja u oblasti upravnog postupanja prema fizičkim i pravnim licima
Ishod
predmeta
Student koji uspešno ovlada sadržajem u okviru ovog predmeta osposobiće se da:
– postupa u domenu primene zakona i procedura od značaja za poslovanje i upravljanje;
– analizira upravne procedure;
– učestvuje u upravnom postupku;
– proceni moguća postupanja po donošenju upravnih rešenja;
– primeni upravna znanja u odnosima sa organima državne i lokalne uprave
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Uprava kao sistem društvene i poslovne regulacije
2. Funkcionalno i organizaciono određenje javne uprave
3. Instituti upravnog prava
4. Državna i lokalna uprava u Srbiji; nedržavna javna uprava -javne službe i javna preduzeća
5. Upravni propisi i upravni akti; upravni ugovori
6. Upravni postupak (opšti i posebni)
7. Propisi i procedure javne uprave koji se odnose na banke; osiguravajuća društva i privredne subjekte
8. Javna uprava kao protagonista socijalne odgovornosti finansijskih institucija i privrede
9. Oblici sinergijskog delovanja državne i lokalne uprave i finansijskih i privrednih subjekata
10. Oblici upravne kontrole banaka i osiguravača
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Simulacija učešća u upravnom postupku i odgovora na upravne zahteve prema poslovnim subjektima
2. Postavljanje zadataka u vezi sa vršenjem nadzora od strane monetarne vlasti
3. Stručna praksa u organima državne i lokalne uprave; osiguravajućim društvima i bankama
4. Gostujući predavači na temu implementacije zakona i drugih propisa u oblasti poreskog postupanja i oblika
upravnog postupanja  u izvornoj nadležnosti i poverenim poslovima kao i u vršenju javnih ovlašćenja.
Literatura
1Tomić Z.: Upravno pravo, Pravni fakultet Beograd, 2011.
2Đurić Ž.: Lokalna uprava u Srbiji i Crnoj Gori, Službeni glasnik, Beograd, 2005
3Đurić Ž.: Praktikum za upravni i upravno carinski postupak; VEŠ, 2001.
Zakon o opštem upravnom postupku
4Popović S., Lilić S., Slavinšek J.: Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, Savremna administracija, 2001
5Denhardt B. R., Denhardt V. J.: Public administration: an action orientation, Thomson Wadsworth, 2008
6Lane J.E.: Public administration and public management: the principal – agent perspective, Routhedge, 2000
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, posete organima i državnim institucijama
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……