Preduzetničko i finansijsko investiranje, INV

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPreduzetničko i finansijsko investiranje
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta Preduzetničko i finansijsko investiranje je osposobljavanje studenta da kroz individualni i/ili timski rad: razume logiku investiranja i upozna izvore informacija, razmotri problemske zadatke iz ove poslovne oblasti, sprovede odgovarajuća istraživanja i analize, predloži moguća rešenja konkretnih problemskih situacija i opredeli optimalno rešenje svakog pojedinačnog problemskog zadatka, sačini prezentaciju mogućih i izabranog rešenja i usmeno ih predstavi i odbrani.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva student će biti osposobljen da:
a) razmotri problem sa više aspekata, predlaži moguća i od njih opredeli optimalno rešenje problemske situacije iz realnog i finansijskog sektora i implementira opredeljeno rešenje u praksi
b) stekne osnovni stručni kapacitet da izanalizira investiranje u pokretanje sopstvenog biznisa (kao preduzetnik) ili izanalizira investiranje na finansijskom i/ili tržištu nekretnina, kreirajući lični portfolio ili radi u poslovnim i javnim subjektima nacionalnog ili lokalnog nivoa na poslovima investiranja i upravljanja imovinom,
v) koristi aplikativni softver za rešavanje poslovnih (investicijskih i upravljačkih) problema u realnom i finansijskom sektoru, na domaćem i međunarodnom tržištu
g) obavlja poslove u multikulturalnom i globalnom kontekstu
d) timski radi u oblasti preduzetničkog i finansijskog investiranja i upravljanja imovinom.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovi investiranja,
2. Preduzetničko investiranje
3. Finansijsko investiranje,
4. Portfolio i upravljanje imovinom,
5. Problemska situacija (zadatak) – analiza, predlaganje mogućih rešenja i izbor optimalnog rešenja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Konkretno istraživanje:
1. Razmatranje problemske situacije (zadatka)
2. Utvrđivanje potrebne informativne osnove za rešavanje konkretnog problemskog zadatka
3. Prikupljanje potrebnih podataka primenom izabranih istraživačkih metoda u cilju predlaganja mogućih rešenja
4. Analiza prikupljenih podataka,  predlaganje mogućih rešenja i izbor optimalnog rešenja konkretnog problemskog zadatka
5. Izrada prezentacije rezultata analize problemskog zadatka, mogućih rešenja i izabranog rešenja
6. Prezentacija rezultata  i usmena odbrana izabranog rešenja.
Literatura
1Osnovi investicija, Datastatus, Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
2Hartije od vrednosti: Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, Dejan B. Šoškić, Ekonomski fakultet Beograd
3Preduzetništvo, Piter Draker
4Relevantna zakonska regulativa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
211
Metode
izvođenja
nastave
30% nastave izlaže se teorijski, a drugi deo putem konkretnih istraživanja i analiza (odgovarajućeg obima) koje studenti individualno i/ili timski sprovode, individualni i/ili timski izrađuju prezentaciju i individualno i/ili timski je prezentuju i usmeno brane izabrana rešenja na časovima vežbi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze70Završni ispit30
aktivnost u toku
predavanja
5pismeni ispit
praktična nastava (učešće u konkretnom istraživanju)65usmeni ispit (prezentacija rezultata)30
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……