Rizici i osiguranje u poljoprivredi, ROP

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnove strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaRizici i osiguranje u poljoprivredi
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja iz oblasti poslovnog rizika koji se javljaju u poljoprivredi, njihovih vrsta, karakteristika, uzroka  nastajanja, učestalost pojavljivanja, kao i načina i metoda kako da se predvidi nastajanje pojedinih vrsta rizika i da se minimizira njihovo dejstvo i negativni efekti. U okviru toga, ovaj predmet ima poseban akcenat na osiguranje u poljoprivredi kao značajnom instrumentu za minimiziranje rizika za poljoprivredne subjekte i proizvođače.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobiće se da:
– izvrši poslove višeg stepena složenosti u osiguranju useva, plodova, životinja i ostalih osnovnih sredstava u poljoprivredi;
– sačini dokumenta ključna za funkcionisanje portfelja osiguranja useva, plodova, životinja i ostalih osnovnih sredstava u poljoprivredi;
– obradi dokumentaciju u oblasti procene i likvidacije šteta;
– uporedi rizike radi izbora optimalnih opcija;
– dizajnira ugovornu dokumentaciju;
– primeni Zakon i Opšte uslove osiguranja na pojedinačni slučaj u osiguranju useva, plodova, životinja i ostalih osnovnih sredstava u poljoprivredi.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Predmet je podeljen na nekoliko tematskih celina i to: 1. Specifičnosti poslovanja u poljoprivredi; 2. Vrste rizika i značaj upravljanja rizicima poslovanja u poljoprivrednom sektoru; 3. Upravljanje rizikom poslovanja u poljoprivrednom sektoru;  4. Instrumenti za upravljanje rizikom poslovanja u poljoprivrednom sektoru; 5. Osiguranje u poljoprivredi, vrste i karakteristike osiguravajućih društava; 6. Zakonske osnove osiguranja; 7. Karakteristike osiguranja poljoprivrednih proizvoda, imovine i ljudi; 8. Metode utvrđivanja tarifa u osiguranju i izračunavanja premije u osiguranju; 9. Procena i likvidacija šteta u poljoprivrednom osiguranju;  10. Državne mere u oblasti unapređenja upravljanja rizikom poslovanja u poljoprivrednom sektoru.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Popunjavanje dokumenata osiguranja (polisa, lista pokrića) koji se odnose na osiguranje useva, plodova, životinja i ostalih osnovnih sredstava u poljoprivredi
2. Primeri iz prakse za vremenske derivate
3. Prikaz i analiza šteta u osiguranju
4. Izrada ugovora o osiguranju (praktični primeri)
5. Osmišljavanje praktičnih vežbi u primeni derivata, u osiguranju useva, plodova, životinja i ostalih osnovnih sredstava u poljoprivredi.
Literatura
1Ostojić Siniša (2007): Osiguranje i upravljanje rizicima, Data status, Beograd.
2Marković, T. (2013):  Vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivrede, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
3Marović Boris, Avdalović Veselin (2003): Osiguranje i upravljanje rizikom, Birografika a.d., Subotica.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
211
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, izrada i prezentacija seminarskih radova, kolokvijum, korišćenje interneta, diskusije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi30
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……