Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju, PRR

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Agroekonomija i ruralni razvoj
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaSavetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Student treba da se upozna sa:
a) teorijom i praksom razvoja modela savetodavsta u poljoprivredi i ruralnom razvoju i programom i metodom rada savetodavnih službi,
b) vidovima edukacije savetodavaca i korisnika savetodavnih usluga,
v) metodama savetodavnog rada i modelima finansiranja i legislativom koja se odnosi na rad savetodavne službe i sa vezama koje postoje između savetodavne službe, naučno-obrazovnih i istraživačkih organizacija, agrarnih institucija i korisnika savetodavnih usluga.
g) značajem savetodavne službe za razvoj poljoprivrede u Evropi, kao i stanju i mogućnosti unapređenja savetodavne službe u Srbiji.
Ishod
predmeta
Studenti koji su usvojili znanja iz ovog predmeta treba da budu osposobljenji za:
a) obavljanje poslova implementacije savetodavnih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
b) menadžment u savetodavnim institucijama;
v) rad sa pojedincima, grupama klijenata, udruženjima i agrarnim institucijama;
g) interpretiranje relevantnih socio-ekonomske indikatora ruralnih područja
d) razvijanje kritičkog mišljenje
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Predmet se u okviru teorijske nastave bavi sledećim pitanjima: značaj, misija, definicija, principi, etika i vrste usluga savetodavne službe, karakteristike modela savetodavstva u svetu, programske oblasti i metodi rada savetodavne službe, obrazovanje savetodavaca i korisnika savetodavnih usluga, finansiranje savetodavne službe,  metodama savetodavnog rada, značajem i oblicima komunikacije između savetodavaca i korisnika savetodavnih usluga, modelima organizovanja i razvoja savetodavne službe u Evropi, ulogom savetodavne službe u ruralnom razvoju, analizom sadašnjeg stanja savetodavne službe u Srbiji i budućim pravcima razvoja savetodavne službe u Srbiji.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Praktična nastava će se održavati putem vežbi.
Aktivnost na vežbama će sadržati analizu  tehnika i metodoloških postupaka u istraživanjima vezanim za ruralna područja i savetodavstvo u poljoprivredi: ankete, intervjui, participativne tehnike, statističke baze i obračun indikatora. Pored toga, praktična nastava će sadržati i izradu seminarskih radova od strane studenata iz oblasti analize stanja u ruralnim sredinama, primere iz prakse savetodavstva i sl. Urađeni seminarski radovi iz okvira pojedinih nastavnih jedinica biće prezentovani i analizirani na časovima vežbi.
Literatura
1 Smiljanić K. i sar. (1987): Stručna poljoprivredna služba. Institut za primenu nauke u poljoprivredi. Beograd.
2Nikolić M. Marija, Arsenijević Jasmina (2012): Reform of Modern Agricultural Extension Service. Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region – Preservation of Rural Values, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, pp. 820-837.
3Ćejvanović Ferhat, Kadrija Hodžić,  Zoran Grgić, Jonel Subić,  Krunoslav Zmaić, Zorica Vasiljević,  Ivana Plazibat, Branka Šakić Bobić (2016): Agrarna ekonomija, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Univerzitet u Tuzli-Ekonomski fakultet, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4Zakić Z., Rikalović G., Stojanović Z. edt. (2005): Ruralna Srbija u procesu harmonizacije sa EU. Ekonomski fakultet u Beogradu. Beograd.ekonomiku poljoprivrede, Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. U toku nastave je predviđena jedna provera znanja putem 2 kolokvijuma, a na kraju praktične nastave (vežbi) predviđeno je polaganje usmenog ispita.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi30
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……