Specijalna knjigovodstva, SPK

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Specijalna knjigovodstva
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština vezanih za specifične poslove kroz:
–  razumevanje složenih poslovnih promena vezanih za uvoz i izvoz, komisione, konsignacione i zastupničke posove
–  usvajanje znanja o računovodstvenom praćenju lizinga, faktoringa, forfetinga i Jount Venture
– korišćenje savremenih elektronskih servisa  (APR, Poreska uprava, CROSO…)
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
–  evidenciju složenih poslovnih promena kod preduzeća koja obavljaju poslove  uvoza i izvoza, komisione, konsignacione i zastupničke poslove.
–  evidenciju složenih poslovnih promena u vezi sa poslovima lizinga, faktoringa, forfetinga i Jount Venture
–  analizu i interpretaciju informacija za specifične poslove.
–  primenu propisa vezanih za evidenciju specifičnih poslova.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Specifični poslovi – pojam, vrste i karakteristike
2. Uvoz i izvoz u svoje ime i za svoj račun
3. Uvoz i izvoz u svoje ime a za tuđi  račun
4. Komisioni poslovi
5. Konsignacioni poslovi
6. Zastupnički poslovi
7. Računovodstveno obuhvatanje lizinga
8. Računovodstveno obuhvatanje faktoringa
9. Računovodstveno obuhvatanje forfetinga
10. Računovodstveno obuhvatanja Jount Venture
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Izrada i prezentacija seminarskih radova – uvoz i izvoz, komisioni i konsignacioni poslovi, ostali specifični poslovi.
2. Poseta Carinarnici Šabac i jednom špediterskom preduzeću
3. Studije slučaja vezane za uvoz i izvoz, komisione i konsignacione poslove i lizing
Literatura
1 Božanić Jelica, Specijalna knjigovodstva, VEŠ Prota Mateja Nenadović, Valjevo 2003.
2 Božanić Jelica, Vasiljević Momčilo, Mihailović Nenad: Praktikum iz finansijskog računovodstva, VIPOS, Valjevo,  2014.
3 Škarić-Jovanović Kata, Finansijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet Beograd 2016.
4 Zakoni i propisi iz oblasti računovodstva, deviznog i carinskog poslovanja
5 Časopisi iz oblasti računovodstva, deviznog i carinskog poslovanja
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, individualno i timsko rešavanje određenih zadataka, grupna obrada tema na primeru konkretnog preduzeća i prezentacija tog rada, grupna analiza složenih slučajeva, kontinuirano vrednovanje rada studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava 20 usmeni ispit
kolokvijumi 40
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……