Spoljnotrgovinsko poslovanje, STP

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaSpoljnotrgovinsko poslovanje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti organizacije i izvršenja spoljnotrgovinskih poslova izvoza i uvoza robe po fazama
izvršenja
–  Osposobljavanje studenata za izradu i praktičnu primenu ugovora o obavljanju klasičnih spoljnotrgovinskih  poslova
–  Upoznavanje studenata sa modelima složenih spoljnotrgovinskih poslova
–  Upoznavanje savremenih informacionih tehnologija i elektronskog trgovanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– kreira listu svih učesnika u spoljnotrgovinskom poslu izvoza i uvoza robe
– proceni trgovinske rizike
– izradi predlog kupoprodajnog ugovora
– kreira sve tehnološke faze izvršenja spoljnotrgovinskog posla i plan realizacije
– izabere model složenog spoljnotrgovinskog posla
– primeni koncept elektronskog trgovanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljna trgovina i međunarodno tržište
2. Organizovanje,  učesnici i dokumenta u spoljnotrgovinskim poslovima
3. Međunarodni običaji, standardi i pravila
4. Spoljnotrgovinske kalkulacije
5. Međunarodna plaćanja i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
6. Redovni spoljnotrgovinski poslovi
7. Složeni spoljnotrgovinski poslovi
8. Elektronsko trgovanje
9. Međunarodni trgovinski rizici
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih trgovaca (prezentacija poslovanja špeditera, spoljnotrgovinskih preduzeća i carinarnica)
2. Analiza ugovora o obavljanju spoljnotrgovinskih poslova izvoza i uvoza robe
3. Analiza svih dokumenata vezanih ѕa izvršenje kupoprodajnog ugovora
4. Izrada i prezentacija seminarskih radova (elektronsko trgovanje, složeni spoljnotrgovinski poslovi)
5. Gostujući predavači ( Međunarodni platni promet i elektronsko bankarstvo)
6. Posete spoljnotrgovinskim preduzećima i špediterima (Izvršenje izvoznog i uvoznog posla robe)
Literatura
1Kozomara J.: Osnove međunarodnog poslovanja – Spoljnotrgovinske robne transakcije, Ekonomski fakultet u Beogradu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2012
2Laušević LJ.: Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja, VIPOS, Valjevo, 2015
3Kozomara J. : Spoljnotrgovinsko poslovanje, Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd, 2005
4Kozomara J.: Izvoz i uvoz robe, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000
5INCOTERMS 2010
6Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
7Zakon o deviznom poslovanju
8Zakon o platnim uskugama
9Carinski zakon
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, gostujući predavači iz spoljnotrgovinskih preduzeća i banaka, posete spoljnotrgovinskim preduzećima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 60Završni ispitpoena 40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×20
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……