Spoljnotrgovinsko poslovanje, STP

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
– Sticanje znanja iz oblasti organizacije i izvršenja spoljnotrgovinskih poslova izvoza i uvoza robe po fazama
izvršenja
–  Osposobljavanje studenata za izradu i praktičnu primenu ugovora o obavljanju klasičnih spoljnotrgovinskih  poslova
–  Upoznavanje studenata sa modelima složenih spoljnotrgovinskih poslova
–  Upoznavanje savremenih informacionih tehnologija i elektronskog trgovanja
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet će moći da:
– kreira listu svih učesnika u spoljnotrgovinskom poslu izvoza i uvoza robe
– proceni trgovinske rizike
– izradi predlog kupoprodajnog ugovora
– kreira sve tehnološke faze izvršenja spoljnotrgovinskog posla i plan realizacije
– izabere model složenog spoljnotrgovinskog posla
– primeni koncept elektronskog trgovanja
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Spoljna trgovina i međunarodno tržište
2. Organizovanje,  učesnici i dokumenta u spoljnotrgovinskim poslovima
3. Međunarodni običaji, standardi i pravila
4. Spoljnotrgovinske kalkulacije
5. Međunarodna plaćanja i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
6. Redovni spoljnotrgovinski poslovi
7. Složeni spoljnotrgovinski poslovi
8. Elektronsko trgovanje
9. Međunarodni trgovinski rizici
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Studija slučaja pojedinih preduzeća i uspešnih trgovaca (prezentacija poslovanja špeditera, spoljnotrgovinskih preduzeća i carinarnica)
2. Analiza ugovora o obavljanju spoljnotrgovinskih poslova izvoza i uvoza robe
3. Analiza svih dokumenata vezanih ѕa izvršenje kupoprodajnog ugovora
4. Izrada i prezentacija seminarskih radova (elektronsko trgovanje, složeni spoljnotrgovinski poslovi)
5. Gostujući predavači ( Međunarodni platni promet i elektronsko bankarstvo)
6. Posete spoljnotrgovinskim preduzećima i špediterima (Izvršenje izvoznog i uvoznog posla robe)
Literatura
1 Kozomara J.: Osnove međunarodnog poslovanja – Spoljnotrgovinske robne transakcije, Ekonomski fakultet u Beogradu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2012
2 Laušević LJ.: Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja, VIPOS, Valjevo, 2015
3 Kozomara J. : Spoljnotrgovinsko poslovanje, Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd, 2005
4 Kozomara J.: Izvoz i uvoz robe, Ekonomski fakultet, Beograd, 2000
5 INCOTERMS 2010
6 Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
7 Zakon o deviznom poslovanju
8 Zakon o platnim uskugama
9 Carinski zakon
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, kolokvijumi, analize studija slučajeva, korišćenje interneta, gostujući predavači iz spoljnotrgovinskih preduzeća i banaka, posete spoljnotrgovinskim preduzećima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 60 Završni ispit poena 40
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
praktična nastava usmeni ispit 40
kolokvijumi 2×20
seminari 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……