Stručna praksa 1, SPE1

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Stručna praksa 1
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
 – Povezivanje znanja stečenih iz različitih predmeta i njihovu primenu kroz simulacije poslovnih događaja u virtuelnom preduzeća u školi i upoznavanje sa poslovanjem izabranih preduzeća odnosno institucija;

– Razvoj praktičnih veština kroz timski rad, poslovno komuniciranje, korišćenje informacionih tehnologija, izradu i prezentaciju stručnog rada.

Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti su osposobljeni da:
– primene stečena znanja iz predmeta prve godine u konkretnim poslovnom okruženju;
– timski identifikuju, analiziraju i rešavaju praktične probleme;
– primene informacione tehnologije prilikom obavljanja stručne prakse u pravnim licima i državnim organima;
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Nije predviđena
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pravnim formama pravnih lica, njihovim osnivanjem, delatnošću, organizacionom strukturom, osnovnim dokumentima pravnih lica;
2. Primena stečenih znanja iz pojedinih predmeta kroz praktičan rad u virtuelnom preduzeću;
3. Stručna praksa u izabranom pravnom licu.
Literatura
1 Đurić Živka, Vasiljević Momčilo, Božanić Jelica, Radovanović Sanja, Janković Marina, Mihailović Nenad: Praktikum iz Stručne prakse I, VIPOS Valjevo, 2013. godina
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
0 0 0
Metode
izvođenja
nastave
Simulacija rada kroz aktivnosti u virtuelnom preduzeću i evidentiranje istih u Praktikumu.
Praktičan rad u firmi pod rukovodstvom stručnog lica (praktičara) i izrada dnevnika/izveštaja o obavljenoj praksi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
(Praktikum, Dnevnik/Izveštaj) 30
praktična rad 70 usmeni ispit
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……