Stručna praksa 2, SPE2

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaStručna praksa 2
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za primenu stečenih teorijskih znanja u kompanijama i institucijama privatnog i javnog sektora kao i priprema za efektivnije zapošljavanje studenata nakon završetka studija.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– primenu regulatornog okvira u privatnom i javnom sektoru
– korišćenje procedura, metoda i tehnika na realizaciji konkretnih poslova u zavisnosti od modula –
– izradu različitih vrsta izveštaja u kompanijama i institucijama
– izbor optimalnih rešenja u kompanijama i institucijama u kojima radi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Ne postoji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)U okviru Stručne prakse student će biti uključen u poslovne aktivnosti kompanija i institucija iz privatnog i javnog sektora u zavisnosti od modula za koji se opredelio, kroz rešavanje problema, analizu konkretnih potreba kompanija i institucija, izradu obračuna i kreiranje izveštaja kao i primenu  internih akata.
Literatura
1Regulativa koja uređuje oblast modula koji je student izabrao
2Stručne publikacije
3Udžbenici u kojima su obrađeni primeri iz prakse
4Interni materijali i dokumentacija preduzeća
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
000
Metode
izvođenja
nastave
Definisanje  oblasti i poslova kojima će se student, u zavisnosti od modula, baviti u kompaniji ili instituciji. Aktivno učestvovanje u radu kompanija i institucija uz nadgledanje od strane mentora (mentor je lice zaposleno u kompaniji i instituciji koje prati i ocenjuje poslove koje izvršava student u okviru obavljanja stručne prakse), korišćenje regulatornog okvira i stručne literature u procesu rešavanja konkretnih problema u praksi, samostalna izrada izveštaja, vođenje evidencije (dnevnika) o obavljenim poslovima u okviru stručne prakse, vrednovanje izvršeno od strane mentora iz kompanije ili institucije na bazi obavljene stručne prakse i napisanog izveštaja kroz dnevnik, kao i konačno vrednovanje stručne prakse od strane nastavnika Škole na osnovu prezentacije samog izveštaja napisanog u dnevniku, čime se potvrđuje da je student uspešno savlado stručnu praksu iz predmetne oblasti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
(Praktikum, Dnevnik/Izveštaj)40
praktična nastava60usmeni ispit
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……