Stručna praksa 2, SPE2

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Stručna praksa 2
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za primenu stečenih teorijskih znanja u kompanijama i institucijama privatnog i javnog sektora kao i priprema za efektivnije zapošljavanje studenata nakon završetka studija.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobljen je za:
– primenu regulatornog okvira u privatnom i javnom sektoru
– korišćenje procedura, metoda i tehnika na realizaciji konkretnih poslova u zavisnosti od modula –
– izradu različitih vrsta izveštaja u kompanijama i institucijama
– izbor optimalnih rešenja u kompanijama i institucijama u kojima radi
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Ne postoji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) U okviru Stručne prakse student će biti uključen u poslovne aktivnosti kompanija i institucija iz privatnog i javnog sektora u zavisnosti od modula za koji se opredelio, kroz rešavanje problema, analizu konkretnih potreba kompanija i institucija, izradu obračuna i kreiranje izveštaja kao i primenu  internih akata.
Literatura
1 Regulativa koja uređuje oblast modula koji je student izabrao
2 Stručne publikacije
3 Udžbenici u kojima su obrađeni primeri iz prakse
4 Interni materijali i dokumentacija preduzeća
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
0 0 0
Metode
izvođenja
nastave
Definisanje  oblasti i poslova kojima će se student, u zavisnosti od modula, baviti u kompaniji ili instituciji. Aktivno učestvovanje u radu kompanija i institucija uz nadgledanje od strane mentora (mentor je lice zaposleno u kompaniji i instituciji koje prati i ocenjuje poslove koje izvršava student u okviru obavljanja stručne prakse), korišćenje regulatornog okvira i stručne literature u procesu rešavanja konkretnih problema u praksi, samostalna izrada izveštaja, vođenje evidencije (dnevnika) o obavljenim poslovima u okviru stručne prakse, vrednovanje izvršeno od strane mentora iz kompanije ili institucije na bazi obavljene stručne prakse i napisanog izveštaja kroz dnevnik, kao i konačno vrednovanje stručne prakse od strane nastavnika Škole na osnovu prezentacije samog izveštaja napisanog u dnevniku, čime se potvrđuje da je student uspešno savlado stručnu praksu iz predmetne oblasti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 60 Završni ispit 40
aktivnost u toku
predavanja
(Praktikum, Dnevnik/Izveštaj) 40
praktična nastava 60 usmeni ispit
kolokvijumi
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……