Troškovi i kalkulacije u agroprivredi, TKA

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Agroekonomija i ruralni razvoj
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaTroškovi i kalkulacije u agroprivredi
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Predmet treba da omogući studentu da stekne zananje:
a) šta su to sredstava za proizvodnju u agroprivredi, osnovna i obrtna sredstava i njihove proizvodne karakteristike, vrste, izvori i načini nastajanja troškova u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi
b) o metodama koje se koriste za utvrđivanje pojedinih vrsta troškova u agroprivredi, o načinima izračunavanja vrednosti proizvodnje, troškova i ekonomskih rezultata poslovanja, o metodologiji izrade pojedinih vrsta kalkulacija u poljoprivrednoj proizvodnji i načinu njihove primene u praksi, kao i o osnovama planiranja i analize investicija.
Ishod
predmeta
Student koji uspešno završi ovaj predmet osposobiće se da:
a) izračunava različite vrste troškova koji se javljaju u pojedinim linijama poljoprivredne proizvodnje i prerade,
b) uradi kalkulaciju troškova proizvodnje i prodaje,
v) izračuna cenu koštanja i vrednost ostvarene proizvodnje po različitim metodama za izradu kalkulacija (analitička kalkulacija, kalkulacija troškova upotrebe tehničkih sredstava u poljoprivredi, investiciona kalkulacija, diferencijalna kalkulacija, kalkulacija na bazi varijabilnih troškova),
g) utvrdi pokazatelja ekonomskog uspeha poslovanja poljoprivrednog i agroindustrijskog preduzeća i gazdinstva,
d) izradi investicionu kalkulaciju koja je osnov ekonomsko-finansijske analize u izradi biznis planova u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Predmet je podeljen na četiri tematske celine i to: 1) Činioci proizvodnje, 2) Troškovi, 3) Kalkulacije i 4) Osnovni pokazatelji poslovanja poljoprivrednog i agroindustrijskog preduzeća. U okviru ovih tematskih celina obradiće se sledeće metodske jedinice: osnovni (faktori) činioci procesa proizvodnje, definicija, značaj i metode izračunavanja pojedinih vrasta troškova u poljoprivrednoj i agroindustrijskoj proizvodnji, različite metode izrade kalkulacije u poljoprivrednoj i agroindustrijskoj proizvodnji, utvrđivanje pojedinih apsolutnih i relativnih pokazatelja ekonomskog uspeha poslovanja preduzeća i gazdinstva.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Praktična nastava će se održavati putem vežbi.
Aktivnost na vežbama će sadržati sledeće: izračunavanje pojedinih vrsta troškova u agroprivredi na praktičnim primerima iz prakse, izrada kalulacija proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda primenom različitih metoda na primerima iz prakse, obračun apsolutnih i relativnih pokazatelja poslovanja preduzeća, izradu zadataka iz okvira pojedinih nastavnih jedinica, analizu dobijenih rezultata i njihovog uticaja na donošenje poslovnih odluka u praksi.
Literatura
1Andrić J. (1998): Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Savremena administacija, Beograd.
2Jovanović B. (2001): Kalkulacije u poljoprivredi, Praktikum, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd–Zemun.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. U toku nastave su predviđene dve provere znanja putem kolokvijuma, a na kraju praktične nastave (vežbi) predviđeno je polaganje  usmenog ispita.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi2×25
seminari
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……