Turističko poslovanje, TUP

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Turističko poslovanje
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa poslovanjem različitih vrsta subjekata koji direktno ili indirektno utiču na turistička kretanja, kao i da se upoznaju sa neophodnošću, različitim vidovima i nivoima saradnje među turističkim subjektima.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti osposobljeni da:
– opišu radne procese različitih subjekata koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima
– opravdaju neophodnost i prepoznaju načine saradnje ostalih stejkholdera sa poslovnim subjektima koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima
– radeći u poslovnim subjektima koji indirektno učestvuju u turističkim kretanjima, primenom marketinških principa poslovanja, organizuju saradnju sa subjektima koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima i pružanju turističkih usluga
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Staregijski menadžment u turizmu
2. Partnerstvo kao imperativ poslovanja u turizmu
3. Upravljanje turističkim atrakcijama
4. Poslovanje turističkih agencije i organizatora putovanja
5. Poslovanje hotelskih preduzeća
6. Upravljanje turističkom destinacijom
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad) 1. Analiza delatnosti turističkih organizacija i ostalih menadžerskih struktura u turizmu
2. Analiza upravljanja turističkim atrakcijama određenog područja, preporuke za unapređenje
3. Posete turističkim subjektima (TO, agencije…), analiza njihove delatnosti, izvođenje zaključaka za unapređenje poslovanja
4. SWOT analiza delatnosti konkretnog turističkog subjekta
Literatura
1 Turistička poslovanja, Interne skripte VIPOSa.
2 Popesku J. (2011): Menadžment turističke destinacije, Singidunum, Beograd
3 Jegdić V. (2013): Strategijski menadžment u turizmu, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
4 Čerović S. (2009): Strategijski menadžment u turizmu, Singidunum, Beograd
5 Čačić K. (2011): Poslovanje hotelskih preduzeća, Singidunum, Beograd
6 Spasić V. (2012): Poslovanje Turističkih agencija i organizatora putovanja, Singidunum Beograd
7 Spasić V.  Rabotić B. (2010): Poslovanje Turističkih agencija, Visoka turistička škola
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja ex katedra, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i  radionice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijumi 2×25
seminari 10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……