Turističko poslovanje, TUP

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Marketing, trgovina i turizam
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaTurističko poslovanje
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa poslovanjem različitih vrsta subjekata koji direktno ili indirektno utiču na turistička kretanja, kao i da se upoznaju sa neophodnošću, različitim vidovima i nivoima saradnje među turističkim subjektima.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti osposobljeni da:
– opišu radne procese različitih subjekata koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima
– opravdaju neophodnost i prepoznaju načine saradnje ostalih stejkholdera sa poslovnim subjektima koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima
– radeći u poslovnim subjektima koji indirektno učestvuju u turističkim kretanjima, primenom marketinških principa poslovanja, organizuju saradnju sa subjektima koji direktno učestvuju u turističkim kretanjima i pružanju turističkih usluga
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Staregijski menadžment u turizmu
2. Partnerstvo kao imperativ poslovanja u turizmu
3. Upravljanje turističkim atrakcijama
4. Poslovanje turističkih agencije i organizatora putovanja
5. Poslovanje hotelskih preduzeća
6. Upravljanje turističkom destinacijom
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživački rad)1. Analiza delatnosti turističkih organizacija i ostalih menadžerskih struktura u turizmu
2. Analiza upravljanja turističkim atrakcijama određenog područja, preporuke za unapređenje
3. Posete turističkim subjektima (TO, agencije…), analiza njihove delatnosti, izvođenje zaključaka za unapređenje poslovanja
4. SWOT analiza delatnosti konkretnog turističkog subjekta
Literatura
1Turistička poslovanja, Interne skripte VIPOSa.
2Popesku J. (2011): Menadžment turističke destinacije, Singidunum, Beograd
3Jegdić V. (2013): Strategijski menadžment u turizmu, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad
4Čerović S. (2009): Strategijski menadžment u turizmu, Singidunum, Beograd
5Čačić K. (2011): Poslovanje hotelskih preduzeća, Singidunum, Beograd
6Spasić V. (2012): Poslovanje Turističkih agencija i organizatora putovanja, Singidunum Beograd
7Spasić V.  Rabotić B. (2010): Poslovanje Turističkih agencija, Visoka turistička škola
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja ex katedra, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i  radionice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
kolokvijumi2×25
seminari10
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……