Upravljanje kvalitetom i ekologijom, UKE

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaUpravljanje kvalitetom i ekologijom
Broj ESPB3Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 -upoznavanje sa pojmom kvalitet i razumevanje standarda i principa sistema kvaliteta,
-sticanje znanja o sistemima menadžmenta kvalitetom i standardima serije ISO9000,
-osposobljavanje za upravljanje kvalitetom,
-upoznavanje sa osnovnim pojmovima o životnoj sredini i oblicima njenog ugrožavanja,
-sticanje znanja o ekologiji i zaštiti životne sredine i osposobljavanje za planiranje i sprovođenje mera za
-zaštitu od zagađenja u oblastima proizvodnje i poljoprivrede
-osposobljavanje za upravljanje zaštitom životne sredine i brigu o ekološkom kvalitetu proizvoda, a posebno bezbednosti hrane.
Ishod
predmeta
Savladavanjem gradiva ovog predmeta studenti će:
– opiše funkcionisanje sistema kvaliteta,
– primenjivati odgovarajuće metode radi povećanja efikasnosti sistema upravljanja.
– definiše pokazatelje kvaliteta i ekološke podobnosti proizvoda,
– primeniti u praksi principe sistema menadžmenta kvalitetom,
– definisati elemente politike kvaliteta, analizirati doprinose i unapređivati je
– klasifikovati uloge i zadatke menadžmenta i zaposlenih u pogledu kvaliteta,
– demonstrirati ekološki pravilan odnos prema životnoj sredini,
– izrađivati HACCP i planova održivog razvoja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovi upravljanja i standardizacije. Pojam kvaliteta i njegov razvoj. Standardi serije ISO 9000. Sistem menadžmenta kvalitetom (razvoj, ciljevi, područje primene, projektovanje, organizacija, akreditacija). Upravljanje kvalitetom. Menadžment totalnim kvalitetom – TQM (koncept, modeli, elementi, implementacija). Osnovi ekologije i zaštite životne sredine. Standardi serije ISO 14000. Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Upravljanje zaštitom životne sredine. Kvalitet proizvoda. Bezbednost hrane HACCP. Ekologija u poljoprivredi.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Primeri iz prakse (preduzeća koja imaju sertifikate ISO 9001 i ISO 14001), odabrani zadaci, Studije slučaja – interaktivni rad, Predstavljanje – odbrana seminarskih radova kroz diskusiju, analiza stručne ekskurzije – posete organizaciji sa sertifikovanim sistemom menadžmenta, izrada HACCP plana
Literatura
1Filipović, J, Đurić, M, 2009, Osnove kvaliteta, FON, Beograd,
2Filipović, J, Đurić, M, 2010, Sistem menadžmenta kvaliteta, FON, Beograd,
3Petrović, N, 2016, Ekološki menadžment, FON, Beograd,
4Petrović, N, 2012, Ekološki menadžment u poljoprivredi (CD-ROM), FON, Beograd
5Varga, J, 2013, Bezbednost hrane korak po korak: HCCP priručnik za praksu, RPK Valjevo, Valjevo
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
211
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, interaktivni oblici nastave, analiza slučajeva, grupni projekti
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
3pismeni ispit
praktična nastava20usmeni ispit40
kolokvijumi30
seminari7
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……