Upravljanje kvalitetom i ekologijom, UKE

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Upravljanje kvalitetom i ekologijom
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
 -upoznavanje sa pojmom kvalitet i razumevanje standarda i principa sistema kvaliteta,
-sticanje znanja o sistemima menadžmenta kvalitetom i standardima serije ISO9000,
-osposobljavanje za upravljanje kvalitetom,
-upoznavanje sa osnovnim pojmovima o životnoj sredini i oblicima njenog ugrožavanja,
-sticanje znanja o ekologiji i zaštiti životne sredine i osposobljavanje za planiranje i sprovođenje mera za
-zaštitu od zagađenja u oblastima proizvodnje i poljoprivrede
-osposobljavanje za upravljanje zaštitom životne sredine i brigu o ekološkom kvalitetu proizvoda, a posebno bezbednosti hrane.
Ishod
predmeta
Savladavanjem gradiva ovog predmeta studenti će:
– opiše funkcionisanje sistema kvaliteta,
– primenjivati odgovarajuće metode radi povećanja efikasnosti sistema upravljanja.
– definiše pokazatelje kvaliteta i ekološke podobnosti proizvoda,
– primeniti u praksi principe sistema menadžmenta kvalitetom,
– definisati elemente politike kvaliteta, analizirati doprinose i unapređivati je
– klasifikovati uloge i zadatke menadžmenta i zaposlenih u pogledu kvaliteta,
– demonstrirati ekološki pravilan odnos prema životnoj sredini,
– izrađivati HACCP i planova održivog razvoja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Osnovi upravljanja i standardizacije. Pojam kvaliteta i njegov razvoj. Standardi serije ISO 9000. Sistem menadžmenta kvalitetom (razvoj, ciljevi, područje primene, projektovanje, organizacija, akreditacija). Upravljanje kvalitetom. Menadžment totalnim kvalitetom – TQM (koncept, modeli, elementi, implementacija). Osnovi ekologije i zaštite životne sredine. Standardi serije ISO 14000. Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Upravljanje zaštitom životne sredine. Kvalitet proizvoda. Bezbednost hrane HACCP. Ekologija u poljoprivredi.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Primeri iz prakse (preduzeća koja imaju sertifikate ISO 9001 i ISO 14001), odabrani zadaci, Studije slučaja – interaktivni rad, Predstavljanje – odbrana seminarskih radova kroz diskusiju, analiza stručne ekskurzije – posete organizaciji sa sertifikovanim sistemom menadžmenta, izrada HACCP plana
Literatura
1 Filipović, J, Đurić, M, 2009, Osnove kvaliteta, FON, Beograd,
2 Filipović, J, Đurić, M, 2010, Sistem menadžmenta kvaliteta, FON, Beograd,
3 Petrović, N, 2016, Ekološki menadžment, FON, Beograd,
4 Petrović, N, 2012, Ekološki menadžment u poljoprivredi (CD-ROM), FON, Beograd
5 Varga, J, 2013, Bezbednost hrane korak po korak: HCCP priručnik za praksu, RPK Valjevo, Valjevo
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, interaktivni oblici nastave, analiza slučajeva, grupni projekti
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 60 Završni ispit 40
aktivnost u toku
predavanja
3 pismeni ispit
praktična nastava 20 usmeni ispit 40
kolokvijumi 30
seminari 7
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……