Uvod u informatiku, UIN

 

Studijski program svi studijski programi
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Uvod u informatiku
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Usvajanje teorijskih znanja i sticanje veština o korišćenju računara i aplikacija za obradu teksta, interneta,  prezentacija kao i osposobljavanje za upotrebu računara u struci
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, student  će biti osposobljen da:
– objasni glavne principe osnova informacionih i komunikacionih tehnologija i razlikuje delove računara i  njihovu namenu
– upravlja dokumentima i čuva ih na različitim medijima, izradi i štampa složene dokumente i upotrebljava cirkularna pisma u poslovnoj korespodenciji
– koristi elektronsku poštu u poslovnoj komunikaciji i pretražuje informacije na internetu
– kreira i formatira prezentacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove korišćenja računara
– Računari i uređaji
– Radno okruženje
– Štampanje
– Upravljanje datotekama
– Upotreba računarskih mreža
– Sigurnost
2. Obrada teksta, napredne tehnike
– Oblikovanje (formatiranje) teksta
– Referenciranje u tekstualnim dokumentima
– Povećanje produktivnosti prilikom obrade teksta
– Zajednički rad na dokumentima
– Priprema za štampanje
3. Upotreba Interneta
– Opšti pojmovi o Internetu
– Bezbednost na Internetu
– Čitači veba
– Elektronska pošta
– Sistemi za društveno povezivanje
– Komunikacija preko Interneta
– Pretraga Interneta
– Drugi servisi na Internetu
4. Prezentacije, napredne tehnike
– Planiranje prezentacija
– Glavni (master) slajdovi i šabloni
– Grafički objekti
– Grafikoni i dijagrami
– Multimedija
– Povećanje produktivnosti
– Upravljanje prezentacijama
Praktična nastava (vežbe, DON, SIR) Individualne vežbe studenata za računarom (organizovanje rada i podataka na računaru, obrada i oblikovanje teksta, kreiranje i formatiranje prezentacija). Kolokvijumi sa izradom zadataka na računaru. Kolokvijum 1: Korišćenja računara i rad sa datotekama. Kolokvijum 2: Obrada teksta i izrada prezentacija.
Literatura
1 Joan Lambert, Steve Lambert, Windows 10 Korak po korak, CET, 2016.
2 Mark Edward Soper, Windows 10 Kao od šale, Mikro knjiga 2016.
3 Patrice-Anne Rutledge, Office 2016 Kao od šale, Mikro knjiga 2016.
4 Brendan Munnelly, Paul Holden,ECDL, Mikro knjiga 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 3 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
Obavezne vežbe 10 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
Kolokvijum 1 30
Kolokvijum 2 30