Uvod u informatiku, UIN

 

Studijski programsvi studijski programi
Izborno područje (modul)svi moduli
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaUvod u informatiku
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Usvajanje teorijskih znanja i sticanje veština o korišćenju računara i aplikacija za obradu teksta, interneta,  prezentacija kao i osposobljavanje za upotrebu računara u struci
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, student  će biti osposobljen da:
– objasni glavne principe osnova informacionih i komunikacionih tehnologija i razlikuje delove računara i  njihovu namenu
– upravlja dokumentima i čuva ih na različitim medijima, izradi i štampa složene dokumente i upotrebljava cirkularna pisma u poslovnoj korespodenciji
– koristi elektronsku poštu u poslovnoj komunikaciji i pretražuje informacije na internetu
– kreira i formatira prezentacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnove korišćenja računara
– Računari i uređaji
– Radno okruženje
– Štampanje
– Upravljanje datotekama
– Upotreba računarskih mreža
– Sigurnost
2. Obrada teksta, napredne tehnike
– Oblikovanje (formatiranje) teksta
– Referenciranje u tekstualnim dokumentima
– Povećanje produktivnosti prilikom obrade teksta
– Zajednički rad na dokumentima
– Priprema za štampanje
3. Upotreba Interneta
– Opšti pojmovi o Internetu
– Bezbednost na Internetu
– Čitači veba
– Elektronska pošta
– Sistemi za društveno povezivanje
– Komunikacija preko Interneta
– Pretraga Interneta
– Drugi servisi na Internetu
4. Prezentacije, napredne tehnike
– Planiranje prezentacija
– Glavni (master) slajdovi i šabloni
– Grafički objekti
– Grafikoni i dijagrami
– Multimedija
– Povećanje produktivnosti
– Upravljanje prezentacijama
Praktična nastava (vežbe, DON, SIR)Individualne vežbe studenata za računarom (organizovanje rada i podataka na računaru, obrada i oblikovanje teksta, kreiranje i formatiranje prezentacija). Kolokvijumi sa izradom zadataka na računaru. Kolokvijum 1: Korišćenja računara i rad sa datotekama. Kolokvijum 2: Obrada teksta i izrada prezentacija.
Literatura
1Joan Lambert, Steve Lambert, Windows 10 Korak po korak, CET, 2016.
2Mark Edward Soper, Windows 10 Kao od šale, Mikro knjiga 2016.
3Patrice-Anne Rutledge, Office 2016 Kao od šale, Mikro knjiga 2016.
4Brendan Munnelly, Paul Holden,ECDL, Mikro knjiga 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
330
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
Obavezne vežbe10pismeni ispit30
praktična nastavausmeni ispit
Kolokvijum 130
Kolokvijum 230