Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma, TRT

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) Svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma
Broj ESPB 3 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama turizma kako bi shvatili njegov značaj: da savladaju osnovne pojmove, da se upoznaju sa značajem turizma, sa njegovim savremenim trendovima, kao i sa specifičnostima ruralnog turizma i njegovim ulogama kako u opštim turističkim kretanjima, tako i u razvoju i revitalizaciji sela.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenti će biti u stanju da:

– objasne glavne procese turističkih aktivnosti
– prepoznaju različite turističke resurse
– uoče različite uloge i potencijale koje imaju različiti turistički resursi
– identifikuju osnovne postulate ruralnog  turizma i shvate njegov značaj za revitalizaciju i razvoj sela

Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Turizam – osnovni pojmovi
2. Nastanak i razvoj turizma
3. Turističke destinacije
4. Turistički resursi
5. Turističke atrakcije
6. Održivi turizam
7. Selektivni oblici turizma
8. Ruralni turizam, njegove odlike i značaj
9. Atrakcije ruralnog turizma
10. Smeštajni kapaciteti ruralnog turizma
11. Potencijali za razvoj ruralnog turizma u Srbiji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Istraživanje turističkih potencijala konkretnog područja
2. Analiza turističkih atrakcija konkretnog područja, sa preporukama za iskorišćenje
3. Analiza aktivnosti konkretnog turističkog subjekta sa preporukama za unapređenje poslovanja
4. Upoznavanje sa funkcionisanjem kapaciteta ruralnog turizma, analiza i preporuke za unapređenje
Literatura
1 Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma, Interne skripte VIPOS-a
2 Besermenji S. (2008): Uvod u turizam, PMF, , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad
3 Lazić L. i dr. (2007): Ruralni turizam, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
4  Unković, S. i Zečević B (2009): Ekonomika turizma, Ekonomski fakultet, Beograd
5  Bole, D. i dr. (2013): Sinergija kulture i turizma za razvoj ruralnih područja, Prirodno-matematički fakultet , Novi Sad.
6 Đurovid, D. I Cvejić S (2011): Ruralni turizam kao činilac ruralnog razvoja, SeCons grupa za razvojnu inicijativu
7 Đorđević, Milošević S i Milovanović J (2012): Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja, mala poljoprivredna gazdinstva i ruralni turizam u Srbiji, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum, Beograd Agroznanje, Vršac FAO, Budimpešta.
8 Jovanović, A. i dr. (2008): Priručnik za seoski turizam, jačanje kapaciteta u nivou usluga seoskog turizma zapadne Srbije, Regionalna privredna komora Valjevo i dr.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja ex katedra, studije slučaja,  izrada i prezentacija istraživačkih seminarskih radova, diskusije i  radionice.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 70 Završni ispit poena 30
aktivnost u toku
predavanja
15 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit
kolokvijum 25
Seminarski / projektni rad. 30
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispt, prezentacija projekta, seminari itd……