Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi, ZUA

 

Studijski programPoslovna ekonomija
Izborno područje (modul)Agroekonomija i ruralni razvoj
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaZadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je:
a) upoznavanje sa teorijom i praksom razvoja zadrugarstva u svetu, hronologijom nastanka i značajem pojedinih oblika zadružnih organizacija sa posebnim osvrtom na zadruge i udruženja u oblasti poljoprivrede, aktuelnim pitanjima i problemima u savremenom razvoju zadružnog sektora, razvojem zadružnih vrednosti i principa, zadružnoj svojini, zadružnoj reviziji, zadružnom obrazovanju i istraživanju; nivoima zadružnog organizovanja, zadružnoj legislativi
b) sticanje znanja o drugim oblicima udruživanja poljoprivrednika koji egzistiraju u evropskoj i domaćoj praksi, kao i da sagleda razlike, prednosti i nedostatke različitih oblika organizacija poljoprivrednika.
Ishod
predmeta
Studenti koji su usvojili znanja iz ovog predmeta treba da budu osposobljenji za:
a) primenu znanja iz oblasti zadrugastva u poljoprivredi i drugim delatnostima;
b) menadžment zadruga i drugih oblika udruženja u poljoprivredi,
v) sagledavanje problema i izlaganje rešenja zadružnih dilema;
g) izlaganje  i odbranu sopstvenih stavova vezanih za analiziranu tematiku.
d) identigikuju razlike između pojedinih oblika udruživanja poljoprivrednika i
đ) ocene njihovu podobnost za unapređenje ruralnih područja u kojima deluju.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Predmet se u okviru teorijske nastave bavi sledećim pitanjima: definicija i elementi zadružnog identiteta; nastanak, razvoj i stanje zadrugarstva u svetu, zadružne dileme i izazovi modernizacije zadružnog sektora, formiranje i specifičnosti zadružne svojine, zadružna revizija, zadružna legislativa, karakteristike i specifičnosti zadružnog sektora u Srbiji sa posebnim osvrtom na poljoprivredno zadrugarstvo; udruženja i asocijacije u poljoprivredi, karakteristike i pravni okvir, trenutno stanje u Srbiji.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Praktična nastava će se održavati putem vežbi.
Aktivnosti na vežbama će sadržati analizu uspešnih zadruga iz različitih delatnosti, doprinos zadruga razvoju ruralnih područja kod nas u formi analize slučaja, ankete i intervjue relevantnih ispitanika o značaju zadružnog sektora u poljoprivredi Srbije, uz korišćenje dostupnih baza podataka i literature, ali i terensko istraživanje. Rezultati istraživanja će biti diskutovani kroz izradu i prezentaciju seminarskih radova koji će biti analizirani na časovima vežbi.
Literatura
1Nikolić Marija (2009): Evolucija zadružnog zakonodavstva u Evropi, DAES, Beograd.
2Ćejvanović Ferhat, Kadrija Hodžić,  Zoran Grgić, Jonel Subić,  Krunoslav Zmaić, Zorica Vasiljević,  Ivana Plazibat, Branka Šakić Bobić (2016): Agrarna ekonomija, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Univerzitet u Tuzli-Ekonomski fakultet, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku,Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3Ševarlić M., Nikolić Marija (2012): Stavovi direktora zadruga i zadrugara o zemljoradničkom zadrugarstvu u Srbiji. DAES, Beograd.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom će se držati u svim oblastima. U toku nastave je predviđena jedna provera znanja putem kolokvijuma, a na kraju praktične nastave (vežbi) predviđeno je polaganje usmenog ispita.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze60Završni ispit40
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit40
kolokvijumi30
seminari20
Način provere znanja mogu biti različiti navedeno  u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd……