Završni projekat iz poslovne ekonomije, ZPE

 

Studijski program Poslovna ekonomija
Izborno područje (modul) svi moduli
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Završni projekat iz poslovne ekonomije
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenata za rešavanje praktičnih problema  iz oblasti izučavanog modula u poslovanju preduzeća i institucija.
Ishod
predmeta
Po  završetku ovog predmeta, studenti će biti osposobljeni da:
– uoče realni poslovni problem u preduzeću/ instituciji,
– prikupe  značajne podatke interne i eksterne prirode,
– analiziraju prikupljene podatke,
– kreiraju rešenje datog problema u vidu predloga,
– prezentuju i argumentovano odbrane svoj predlog.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Definisanje predmeta, ciljeva i očekivanih rezultata projektnog zadatka,
2. Određivanje  odgovarajućih faza projekta i razrada svake pojedinačno,
3. Predočavanje odgovarajuće metodologije za obradu prikupljenog materijala, analizu dobijenih rezultata i prezentaciju projekta.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1. Uočavanje praktičnog problema u preduzeću /istituciji odnosno mogućnosti unapređenja poslovnog procesa.
2 .Prikupljanje potrebnih podataka.
3. Analiza prikupljenih podataka.
4. Formulisanje početnog predloga rešenja, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
5. Izrada početnog izveštaja o rešenju problema, konsultacije sa zainteresovanim stranama.
6. Izrada završnog izveštaja projekta.
7. Priprema prezentacije projekta.
8. Odbrana projekta pred nastavnikom, saradnikom i drugim zainteresovanim stranama.
Literatura
1 P. Jovanović, Upravljanje projektima, Zuhra, Beograd,2010.
2 Grupa autora, Upravljanje projektima, Klio, Beograd, 2005.
3 Opšta akta preduzeća/institucije u kojoj se radi projekat
4 Propisi i standardi vezani za obavljanje poslova u preduzeću/instituciji u kojoj se radi projekat
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
1 0 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa analizama studija slučaja; posete preduzeću/instituciji za koju se radi projekat; priprema i izrada projekta; odbrana završnog projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena 50 Završni ispit poena 50
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit
završni izveštaj projekta 40 usmeni ispit – odbrana projekta 50
kolokvijumi
seminari