Baze podataka, BZP

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Baze podataka
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Da kod studenta razvije sposobnosti:
– determinisanja i informacionog modeliranja objekata realnog sveta relevantnih za prostor problema, kao i odnosa među tim objekatima
– uspostavljanja korelacije između modela realnog sveta i konkretne baze podataka na osnovu logičkog i konceptualnog modela
–  da u radu sa bazom podataka koristi upitni programski jezik –  SQL
–  dizajniranja i realizacije čeonih elemenata aplikacije koja se zasniva na bazama podataka – menija, formi i izveštaja
Ishod
predmeta
Po uspešnom okončanju nastave iz ovog predmeta, student će biti u stanju:
– da identifikuje, predstavi i uspostavi odnose između objekata realnog sveta
– da projektuje i kreira jednostavniji relacioni model (1-20 tabela) objektnog sveta karakterističan za prostor problema
– da relacioni model transformiše u bazu podataka na fizičkom nivou upotrebom softverskih alata
– da administrira sistemom baza podataka
– da generiše i koristi jednostavnije SQL upite za dobijanje izveštaja
– da pomoću dizajnerskih alata kreira korisničke forme za unos i prikaz podataka, kao i izveštaje bazirane na sadržaju baze podataka
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (podatak, entitet, atributi, domen, logički zapis, datoteka, skupovi datoteka)
2. Načini i metode informacionog modeliranja realnog sveta
3. Relacione baze podataka (relaciona algebra, relacioni račun, projektovanje relacionih baza podataka)
4. Osobine relacione baze podataka (relacije, atributi, ključevi, odnosi među relacijama, kardinalnost, jedinstvenost)
5. Programski alati za upravljanje bazama podataka (MS SQL Server, MySQL, MS Access…)
6. Osnovni elementi upitnog jezika SQL, osnovne komande, primena, primeri
7. Modeliranje veza između entiteta, modeliranje 1-1, 1-N i M-N veza
8. Česti primeri iz prakse – modeliranje dokumenta, modeliranje sastavnice proizvoda
9. Integritet podataka i vrste integriteta, formalni i proceduralni integriteti
10. Transakcije: svrha, upotreba, primeri
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) 1.Upoznavanje sa radnim okruženjem, funkcionalnistima i ograničenjima sistema za upravljanje bazom podataka
2. Kreiranje tabela, izbor atributa, tip i domen podatka, jedinstvenost
3. Izbor primarnog ključa, kreiranje spoljašnjeg ključa, uspostavljanje relacija između tabela koristeći sistem za upravljanje bazom podataka
4. Izrada SQL upita, kreiranje pogleda (Veiw), vezivanje formi za upit
5. Dizajniranje i realizacija obrazaca za unos podataka, korišćenje pomoćnih alata, dizajnerski mod, složene forme za unos podataka u više tabela
6. Dizajniranje i realizacija izveštaja baziranih na podacima, pojedinačni izveštaji, izveštaji bazirani na podacima iz više tabela, agregatni i grupisani izveštaji
Literatura
1 S.Obradović, B.Vujović, B. Vučinić, T. Pandurov, V.Petković, “MS Access – Projektovanje baza podataka i alikacija – MS ACCESS 2010”, VETŠ Beograd 2011
2 Rebeka M. Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, Beograd, 2006.
3 P.Atkinson, R.Viera, “Microsoft SQL server 2012 programiranje”, CET, Beograd, 2013.
4 A.Molinaro, “SQL kuvar”, Mikro knjiga, Beograd, 2006.
5 M. Matju, Access 2007, uputstvo koje vam nedostaje, Mikro knjiga, Beograd 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja na kojima se izlažu kako teoretski koncepti, tako i nejčešći primeri iz prakse. Vežbe u računarskoj učionici gde studenti samostalno realizuju zadatke iz praktikuma. Timski rad u realizaciji projektnog zadatka koji realizuju mali timovi (3-4 člana tima) pri čemu se integrišu do tada usvojena znanja i veštine. Vežbe i projekte studenti brane usmeno pred nastavnikom. Pismena provera znanja obuhvata dva kolokvijuma (jedan iz SQL upita i jedan iz modeliranja u relacionom modelu), te završni pismeni ispit koji obuhvata obrađene teoretske koncepte.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku
predavanja
3 pismeni ispit 30
praktična nastava 7 usmeni ispit
kolokvijumi 2×30