Bezbednost informacionih sistema, BIS

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaBezbednost informacionih sistema
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština o ugroženosti informacionih sistema  i potrebi za zaštitom kao i o važnim bezbednosnim pitanjima i principima prilikom korišćenja infrmacionih sistema. Takođe je neophodno da studenti spoznaju izvore ugrožavanja informacija kao i metode i tehnike zaštite istih.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, student  će biti osposobljen da:
– Usvoji koncepte sigurnosti koji se odnose na bezbednost informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu identiteta
– Zaštiti računar, uređaj ili mrežu od zlonamernih programa i neovlašćenih pristupa
– Bezbedno koristi računarske mreže, mrežne konekcije i servise za kontrolu pristupa
– Bezbedno pretražuje veb i komunicira putem interneta (e-mail, instant poruke)
– Bezbedno upravlja informacijama (pravi kopiju podataka (backup) i bezbedno uništava podatke)
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Koncepti bezbednosti
– Podaci
– Važnost informacija
– Lična sigurnost
– Bezbednost fajlova
2. Zlonamerni programi
– Definicija i funkcija
– Vrste
– Zaštita
3. Bezbednost mreže
– Mreže
– Način povezivanja na mrežu
– Sigurnost bežičnih mreža
– Kontrola pristupa
4. Sigurno korišćenje veba
– Veb pretraživanje
– Društvene mreže
5. Komunikacije
– E-mail poruke (Elektronska pošta)
– Instant poruke
6. Kripotografija
7. Upravljanje sigurnošću podataka
– Sigurnost i pravljenje sigurnosne kopije podataka
– Trajno uništavanje podataka
8. Organizacione i fizičke metode zaštite
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Korisnički nalozi, prava, privilegije i ograničenja korisnika
Pravljenje (izrada) rezervnih kopija podataka
Zaštita računara od virusa (Instaliranje, podešavanje i upotreba antivirus programa)
Rad sa programima za kriptovanje podataka
Zaštitni zid (Instaliranje, podešavanje i upotreba firewall programa)
Bezbednost na internetu
Literatura
1M. Bishop: “Computer Security Art and Science”, Pearson Education, 2015, book
2K. Mitnik: “Umetnost obmane”, Mikro knjiga, Beograd, 2011., knjiga
3M. Milosavljević, G. Grubor: “Osnovi zaštite informacija”, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010., knjiga – udžbenik
4D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić: “Sigurnost računarskih sistema i mreža”, Mikro knjiga, Beograd, 2007., knjiga – udžbenik
5M. Kukrika: “Upravljanje sigurnošću informacija – Zaštita informacionih sistema prema standardu ISO 17799”, INFOHome, Beograd, 2002., knjiga
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, laboratorijske vežbe, studije slučaja. Kolokvijum za proveru znanja iz teorije. Provera praktičnog rada na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit30
praktična nastava30usmeni ispit
kolokvijumi30