Bezbednost informacionih sistema, BIS

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmeta Bezbednost informacionih sistema
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje znanja i veština o ugroženosti informacionih sistema  i potrebi za zaštitom kao i o važnim bezbednosnim pitanjima i principima prilikom korišćenja infrmacionih sistema. Takođe je neophodno da studenti spoznaju izvore ugrožavanja informacija kao i metode i tehnike zaštite istih.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, student  će biti osposobljen da:
– Usvoji koncepte sigurnosti koji se odnose na bezbednost informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu identiteta
– Zaštiti računar, uređaj ili mrežu od zlonamernih programa i neovlašćenih pristupa
– Bezbedno koristi računarske mreže, mrežne konekcije i servise za kontrolu pristupa
– Bezbedno pretražuje veb i komunicira putem interneta (e-mail, instant poruke)
– Bezbedno upravlja informacijama (pravi kopiju podataka (backup) i bezbedno uništava podatke)
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Koncepti bezbednosti
– Podaci
– Važnost informacija
– Lična sigurnost
– Bezbednost fajlova
2. Zlonamerni programi
– Definicija i funkcija
– Vrste
– Zaštita
3. Bezbednost mreže
– Mreže
– Način povezivanja na mrežu
– Sigurnost bežičnih mreža
– Kontrola pristupa
4. Sigurno korišćenje veba
– Veb pretraživanje
– Društvene mreže
5. Komunikacije
– E-mail poruke (Elektronska pošta)
– Instant poruke
6. Kripotografija
7. Upravljanje sigurnošću podataka
– Sigurnost i pravljenje sigurnosne kopije podataka
– Trajno uništavanje podataka
8. Organizacione i fizičke metode zaštite
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Korisnički nalozi, prava, privilegije i ograničenja korisnika
Pravljenje (izrada) rezervnih kopija podataka
Zaštita računara od virusa (Instaliranje, podešavanje i upotreba antivirus programa)
Rad sa programima za kriptovanje podataka
Zaštitni zid (Instaliranje, podešavanje i upotreba firewall programa)
Bezbednost na internetu
Literatura
1 M. Bishop: “Computer Security Art and Science”, Pearson Education, 2015, book
2 K. Mitnik: “Umetnost obmane”, Mikro knjiga, Beograd, 2011., knjiga
3 M. Milosavljević, G. Grubor: “Osnovi zaštite informacija”, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2010., knjiga – udžbenik
4 D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić: “Sigurnost računarskih sistema i mreža”, Mikro knjiga, Beograd, 2007., knjiga – udžbenik
5 M. Kukrika: “Upravljanje sigurnošću informacija – Zaštita informacionih sistema prema standardu ISO 17799”, INFOHome, Beograd, 2002., knjiga
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, laboratorijske vežbe, studije slučaja. Kolokvijum za proveru znanja iz teorije. Provera praktičnog rada na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku
predavanja
10 pismeni ispit 30
praktična nastava 30 usmeni ispit
kolokvijumi 30