Pravo na Internetu, IPR

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije/studije prvog stepena
Naziv predmetaPravo na Internetu
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa primenom odnosno važenjem osnovnih pravnih instituta obligacionog, poslovnog, krivičnog i prava intelektualne svojine u oblasti internet, odnosno elektronskog poslovanja uopšte. Takođe i njihovo osposobljavanje za punovažno obavljanje različitih pravnih poslova korišćenjem elektronskih sredstava komunikacije.
Ishod
predmeta
Nakon uspešno savladanog gradiva studenati će moći da:
• razlikuju posebne vrste ugovora u elektronskoj formi;
• zaključuju punovažne ugovore i druge pravne poslove u elektronskoj formi;
• odrede odgovarajuće pravne oblike zaštite podataka, kompjuterskih programa i baza podataka;
• identifikuju konkretne pojavne oblike kompjuterskog kriminaliteta;
• preporuče neposredne mere zaštite podataka, posebno zaštite prava privatnosti;
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Pravna zaštita podataka o ličnosti
2. Pravna zaštita baza podataka
3. Pravna zaštita topografija integrisanih kola
4. Pravna zaštita kompjuterskih programa i softvera
5. Kompjuterski kriminalitet
6. Posebna kompjuterska krivična dela
7. Pravne pretpostavke razvoja elektronske trgovine
8. Ugovori u elektronskoj formi
9. Dopuštenost i pravno uređenje zaključivanja ugovora u elektronskoj formi
10. Hartije od vrednosti u elektronskoj formi (dematerijalizacija)
11. Elektronska ekonomija i elektronska trgovina
12. Elektronsko plaćanje
13. Elektronski potpis i kvalifikovani elektronski potpis
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)• Zaključenje ugovora o prodaji u elektronskoj formi;
• Sastavljanje akreditiva u elektronskoj formi;
• Studija slučaja: on line aukcija, pravni aspekti;
• Kompjuterski kriminalitet u praksi naših sudova;
• Upotreba hartija od vrednosti u elektronskoj formi
Literatura
1Nenadović, S, Osnovi kompjuterskog prava, VIPOS Valjevo, 2011
2Besarović, V, Intelektualna svojina, Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011
3Pozitivni pravni propisi iz odgovarajućih oblasti
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
301
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja, vežbe, kolokvijumi, konsultacije, rad u malim grupama studenata, prezentacije, interaktivna diskusija u vezi sa prezentacijama i aktuelnim primerima iz stručnih i drugih časopisa i magazina (članci, tekstovi…), a koji su povezani sa predmetom nastave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 40Završni ispitpoena 60
aktivnost u toku
predavanja
10pismeni ispit
praktična nastavausmeni ispit60
kolokvijumi2×15