Programiranje poslovnih aplikacija, PPA

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaProgramiranje poslovnih aplikacija
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je da osposobi studente za projektovanje i realizaciju jednostavnijih poslovnih aplikacija u grafičkom radnom okruženju pomoću integrisanog okruženja za razvoj (MS Visual Studio), koristeći viši programski jezik (C#).
Ishod
predmeta
Po uspešnom okončanju ovog predmeta, studenti će:
-koristiti osnovne funkcionalnosti IDE alata MS Visual Studio
-biti u stanju da identifikuju osnovne karakteristike objektno-orjentisanog programiranja
-moći izraditi jednostavnije programe u programskom jeziku C#
-moći dizajnirati i realizovati čeone komponente aplikacije (ekranske forme)
-biti u stanju da naprave desktop poslovnu aplikaciju pod operativnim sistemom MS Windows
-moći povezati svoju aplikaciju sa skladištem podataka (SQL Server ili MS Access)
-generisati štampane izveštaje u MS Word-u iz koda svojih aplikacija
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Integrisano razvojno okruženje MS Visual Studio Community, osnove .NET Framework tehnologije
2. Osnove programskog jezika C#
3. Kreiranje i upravljanje klasama i objektima, životni vek objekta, opseg vidljivosti
4. Parametarski nizovi, nasleđivanje, interfejsi, apstraktne klase, izuzeci, događaji, upravljanje resursima
5. Korisničke kontrole, osnove Windows Forms kontrola, osobine i događaji
6. Osnove Microsoft Presentation Foudation (MPF) kontrola
7. Povezivanje aplikacije sa skladištem podataka (SQL Server, MS Access), Dataset, ADO.NET, T-SQL
8. Tabelarni pregledi podataka, vezivanje kontrola sa podacima
9. Povezivanje aplikacije sa MS Office paketom, generisanje štampanih izveštaja
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Izrada praktičnih programa u računarskom kabinetu kao ilustracija koncepata na vežbama  odrađenih na predavanjima:
1- Visual Studio razvojno okruženje, funkcionalnosti i podešavanja, .NET framework, prevođenje, IL jezik, izgradnja aplikacije, rad sa debagerom
2- konzolne aplikacije (promenljive, osnovni tipovi, operatori, izrazi, iskazi, metode, oblast važenja, iskazi odlučivanja, iskazi iteracija, upravljanje greškama i izuzecima, vrednosni i referentni tipovi, stek i hip)
3- parametri, enumeracije, strukture, nizovi, kolekcije, preopterećenje operatora, preopterećenje metoda
4- klase, objekti, nasleđivanje, statičke klase, interfejsi, apstraktne klase
5- realizacija primera Windows Forms kontrola: svojstva i događaji, primena osnovnih kontrola (text-box, label, button, list box, combo box, radio button, datetime picker, menue bar), validacija događaja
6- realizacija primera zasnovanih na Windows Presentation Foundation modelu
7- povezivanje aplikacije sa skladištem podataka, izgradnja ADO.NET komponenti, DataGridView kontrola, vezivanje sadržaja kontrola sa vrednostima iz skladišta podataka, korišćenje DLINQ upita, lambda izrazi
Literatura
1DŽ. Šarp, Microsoft Visual C# 2012 korak po korak, CET, Beograd, 2013.
2B.Votson, C# 4.0: kako do rešenja, Mikro knjiga, Beograd, 2011.
3B.Johnson, “Professional Visual Studio 2015”, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, IN, 2015.
4S.B.Lipman, C# – Izvornik, CET, Beograd, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
321
Metode
izvođenja
nastave
Na predavanju se studentima, kroz praktične primere koji se realiziju timski, predstavljaju i objašnjavaju teoretski koncepti. Kroz samostalnu izradu primera na laboratorijskim vežbama u računarskim kabinetima, studenti obnavljaju znanja i veštine predstavljene na prevanjima. Kroz obavezni samostalni rad na izradi dobijenih programskih zadataka studenti imaju priliku da samosalno i neposredno primene usvojene koncepte. Konačno, u okviru timske realizacije manje poslovne aplikacije (npr. izrada fakture, prijemnice, otpremnice, evidencija potraživanja i sl.) studenti objedinjuju sva stečena znanja. Završni ispit se obavlja pismeno.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
nastave
10pismeni ispit30
samostalno rađeni programi20usmeni ispit
kolokvijumi20
timski projekat20