Programiranje veb i mobilnih aplikacija, VMA

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Programiranje veb i mobilnih aplikacija
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je da studentu omogući razumevanje karakteristika i načina razvoja mobilnih aplikacija, kako onih realizovanih za internet, tako i onih generisanih za tablete i telefone. Student treba da ovlada osnovnim principima i da bude sposoban da koristi savremene programske alate za generisanje mobilnih aplikacija.
Ishod
predmeta
Po uspešnom okončanju predmeta studenti će biti sposobni da:
-objasne karakteristike klijent-server arhitekture;
-koriste  WEB obrasce i  WEB kontrole i samostalno kreiraju jednostavnije internet aplikacije
-identifikuju karakteristike mobilnih operativnih sistema (Android, iOS, Windows Mobile…)
-koriste osnovne elemente mobilnih aplikacija i da izvrše sintezu poznatih elemenata u nezavisnu aplikaciju
-povežu svoju aplikaciju sa skladištem podataka i da uključe eksterne multimedijalne sadržaje u svoju aplikaciju
-publikuju svoju mobilnu aplikaciju
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Programiranje veb aplikacija
– Uvod u programske jezike za izradu veb aplikacija (RNR, ASP.NET,…)
– Uvod u baze podataka na Internetu, Projektovanje, kreiranje i administracija baza podataka, Transakcije i konekcije, Rukovanje greškama i otklanjanje grešaka, Replikacija i izrada rezervnih kopija
– Razvijanje veb aplikacije, interfejs, modularno programiranje, Osnove objektno orijentisanog programiranja, Bezbednosne metode, Provera identiteta, JavaScript, jQuery, AJAX
– Testiranje i objavljivanje veb aplikacije
2. Programiranje mobilnih aplikacija
– Uvod u mobilne operativne sisteme (Andorid, iOS, Windows Phone,…)
– Razvojno okruženje (Andoid Studio, Visual Studio-Xamarin.Forms, Eclipse IDE,…), Virtuelni mobilni uređaji
– Osnove izvršavanja programa (komponente sistema, aktivnosti, korisnički interfejs,…)
– Jednostavne aplikacije (jednostavan program za računanje, prikaz obaveštenja, čitanje i upis podataka, slanje i primanje tekstualnih SMS poruka,…)
– Prihvatanje i prikaz podataka iz senzora, Upotreba multimedijalnih sadržaja, Upotreba podataka sa veb sajtova i društvenih mreža
– Komunikacija sa bazama podataka
– Testiranje i objavljivanje mobilne aplikacije
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Baze podataka na Internetu: Uvod u korišćenje baza podataka na Internetu,  Projektovanje, kreiranje i administracija baza podataka na veb serveru, Replikacija i izrada rezervnih kopija
Programiranje veb aplikacija: Definicija, instalacija i osnove programskih jezika za izradu veb aplikacija, Nizovi, Kontrola toka, Funkcije i objektno orijentisano programiranje, Ulaz i izlaz, Prosleđivanje podataka, Čuvanje podataka, Bezbednost i Debug
Programiranje mobilnih aplikacija: Podešavanje razvojnog okruženja; Izrada i podešavanje prikaza, vidžeta, stilova; Izrada funkcionalnog korisničkog okruženja, podešavanje da bude intuitivan i upotrebljiv; Upotreba podataka o lokaciji; Upotreba podataka sa veb sajtova i društvenih mreža; Čitanje i pisanje podataka u bazu podataka;  Testiranje aplikacije
Projekat 1: Izrada i objavljivanje veb aplikacije
Projekat 2: Izrada i objavljivanje mobilne aplikacije
Literatura
1 Prettyman S., Naučite PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS3, JavaScript, XML), Kompjuter biblioteka 2016.
2 Ullman L., PHP i MySQL za dinamičke veb sajtove, CET 2012.
3 Boyer R., Mew K. M., Android Studio IDE kuvar za razvoj aplikacija, Kompjuter biblioteka 2016.
4 Talbot J., McLea J., Programiranje Android aplikacija, CET 2014.
5 Švark S., Android aplikacije, Agencija EHO 2013.
6 Mekdonald M., “ASP.NET 3.5 sa C# 2008”, Kompjuter biblioteka, Beograd 2008.
7 MacDonald M., “Beginning ASP.NET 4 in C#”, Apress, NY, 2010.
8 Petzold C., “Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms”, Microsoft Press, Redmond, 2016
9 DiMarzio J, “Android A Programmer’s Guide”, McGrow Hill, 2008.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
3 0 1
Metode
izvođenja
nastave
Nastava se realizuje kroz predavanja, laboratorijske vežbe u računarskom kabinetu, kroz samostalnu izradu programskih zadataka, kao i timske izrade projektnih zadataka, jednog za izradu WEB i jednog za izradu mobilne aplikacije i njihovo publikovanje. Student stiče poene kroz odbranu programskih zadataka, odbranu projekata, te na završnom ispitu.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
programerski zadaci 10 pismeni ispit 30
projekti 2 x 30 usmeni ispit