Projektovanje informacionih sistema, PIS

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaProjektovanje informacionih sistema
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tipovima, vrstama i osobinama savremenih poslovnih informacionih sistema (IS). Takođe, student se upoznaje sa osnovnim karakteristikama metoda za informacionu analizu i projektovanje poslovnih IS, kako klasičnim tako i agilnim, te sa svim fazama životnog ciklusa IS, od akvizicije zahteva i poslovnog modeliranja, do eksploatacije i modifikacije IS.
Ishod
predmeta
Student će u okviru ovog predmeta biti osposobljen da:
-identifikuje vrste IS u odnosu na nivoe odlučivanja;
-razlikuje IS u odnosu na funkcionalne celine organizacionih entiteta;
-opiše poslovne procese, strukture i pravila koristeći univerzalni jezik za modeliranje UML;
-izvede informacionu analizu poslovnog entiteta baziranu na Zahmanovom okviru;
-prepozna faze u životnom razvoju IS, kako razvijanih klasičnim metodama, tako i razvijanih agilnim metodama;
-prepozna i objasni prednosti i nedostatke najpoznatijih klasičnih (kaskadna, RUP, MSF, spiralna) i agilnih (XP, Scrumm, RAD, FDD) metoda projektovanja IS;
-kritički evaluira postojeće IS i predlaže poboljšanja na osnovu prethodno usvojenih informatičkih znanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (definicija IS, uloga, značaj, struktura i arhitektura IS, tipovi i vrste IS)
2. Modeli životnog ciklusa IS, kaskadne metode razvoja, inkrementalno-iterativne metode, agilne metode razvoja IS
3. Struktuirana analiza sistema, tehnike i alati analize sistema, CASE alati
4. Metamodeli: ujedinjeni jezik za modeliranje – UML, Zahmanov okvir, Model zrelosti procesa (CMM)
5. Vrste poslovnih informacionih sistema, transakcioni sistemi, sistemi za izveštavanje, sistemi za podršku odlučivanju -DSS, grupni sistemi za podršku odlučivanju – GDSS, OLAM i OLTP sistemi, poslovni informacioni sistmi posebne namene
6. Upravljanje znanjem, ekspertni sistemi, veštačka inteligencija, sistemi za podršku menadžmentu
7. Odlučivanje pri nabavci i razvoju poslovnih informacionih sistema, planiranje, sagledavanje mogućnosti i potreba, selekcija dobavljača, standardi kvaliteta, održavanje i eksploatacija informacionog sistema, zaštita podataka, modifikacija sistema
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Nastava se bazira na obradi većeg broja praktičnih primera, kroz zajedničke vežbe na računaru, timske projekte i individualni rad.Praktična nastava obuhvata sledeće vidove aktivnosti:
1.modeliranje procesa i entiteta korišćenjem UML-a i adekvatnih softverskih alata
2. projektovanje informacionih sistema za određene namene, uz integrisanje ranije usvojenih informatičkih znanja iz programiranja, veb dizajna i baza podataka
3. izrada timskih projekata na dizajniranju i realizaciji jednostavnijih poslovnih informacionih sistema
4. produbljivanje teoretskih znanja kroz seminarsku obradu zadatih tema
Literatura
1K.Rainer, E.Turban, “Uvod u informacione sisteme”, Data Status, Beograd 2009.
2Grejdi Buh, DŽejms Rambo, Ajvar DŽakobson, UML vodič za korisnike, CET, 2002
3Mark W. Huber, James Norrie, Craig A. Piercy, Patrick G. McKeown, Introduction to Business Information Systems, John Wiley & Sons 2010.
4Š.L.Fleger, J.M.Atli, “Softersko inženjerstvo, teorija i praksa”, prevod 3. izdanja, CET, Beograd, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
221
Metode
izvođenja
nastave
Teoretski deo nastave se usvaja putem klasične ex cathedra nastave, kroz koju se predstavljaju teoretski koncepti, ali i daje uvid u praktične, realne primere. Praktični deo nastave se realizuje kroz praktične vežbe na računaru, i rad na softverskim alatima za analizu i projektovanje IS, te kroz timsku realizaciju zadatih projekata koji simuliraju situacije u stvarnom poslovnom okruženju. Uz klasičnu nastavu, primenjuju se i metode aktivne nastave, kroz samostalnu obradu zadatih tema, u sklopu praktične nastave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
8pismeni ispit30
praktična nastava32usmeni ispit
kolokvijumi30