Projektovanje informacionih sistema, PIS

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Projektovanje informacionih sistema
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tipovima, vrstama i osobinama savremenih poslovnih informacionih sistema (IS). Takođe, student se upoznaje sa osnovnim karakteristikama metoda za informacionu analizu i projektovanje poslovnih IS, kako klasičnim tako i agilnim, te sa svim fazama životnog ciklusa IS, od akvizicije zahteva i poslovnog modeliranja, do eksploatacije i modifikacije IS.
Ishod
predmeta
Student će u okviru ovog predmeta biti osposobljen da:
-identifikuje vrste IS u odnosu na nivoe odlučivanja;
-razlikuje IS u odnosu na funkcionalne celine organizacionih entiteta;
-opiše poslovne procese, strukture i pravila koristeći univerzalni jezik za modeliranje UML;
-izvede informacionu analizu poslovnog entiteta baziranu na Zahmanovom okviru;
-prepozna faze u životnom razvoju IS, kako razvijanih klasičnim metodama, tako i razvijanih agilnim metodama;
-prepozna i objasni prednosti i nedostatke najpoznatijih klasičnih (kaskadna, RUP, MSF, spiralna) i agilnih (XP, Scrumm, RAD, FDD) metoda projektovanja IS;
-kritički evaluira postojeće IS i predlaže poboljšanja na osnovu prethodno usvojenih informatičkih znanja.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi (definicija IS, uloga, značaj, struktura i arhitektura IS, tipovi i vrste IS)
2. Modeli životnog ciklusa IS, kaskadne metode razvoja, inkrementalno-iterativne metode, agilne metode razvoja IS
3. Struktuirana analiza sistema, tehnike i alati analize sistema, CASE alati
4. Metamodeli: ujedinjeni jezik za modeliranje – UML, Zahmanov okvir, Model zrelosti procesa (CMM)
5. Vrste poslovnih informacionih sistema, transakcioni sistemi, sistemi za izveštavanje, sistemi za podršku odlučivanju -DSS, grupni sistemi za podršku odlučivanju – GDSS, OLAM i OLTP sistemi, poslovni informacioni sistmi posebne namene
6. Upravljanje znanjem, ekspertni sistemi, veštačka inteligencija, sistemi za podršku menadžmentu
7. Odlučivanje pri nabavci i razvoju poslovnih informacionih sistema, planiranje, sagledavanje mogućnosti i potreba, selekcija dobavljača, standardi kvaliteta, održavanje i eksploatacija informacionog sistema, zaštita podataka, modifikacija sistema
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Nastava se bazira na obradi većeg broja praktičnih primera, kroz zajedničke vežbe na računaru, timske projekte i individualni rad.Praktična nastava obuhvata sledeće vidove aktivnosti:
1.modeliranje procesa i entiteta korišćenjem UML-a i adekvatnih softverskih alata
2. projektovanje informacionih sistema za određene namene, uz integrisanje ranije usvojenih informatičkih znanja iz programiranja, veb dizajna i baza podataka
3. izrada timskih projekata na dizajniranju i realizaciji jednostavnijih poslovnih informacionih sistema
4. produbljivanje teoretskih znanja kroz seminarsku obradu zadatih tema
Literatura
1 K.Rainer, E.Turban, “Uvod u informacione sisteme”, Data Status, Beograd 2009.
2 Grejdi Buh, DŽejms Rambo, Ajvar DŽakobson, UML vodič za korisnike, CET, 2002
3 Mark W. Huber, James Norrie, Craig A. Piercy, Patrick G. McKeown, Introduction to Business Information Systems, John Wiley & Sons 2010.
4 Š.L.Fleger, J.M.Atli, “Softersko inženjerstvo, teorija i praksa”, prevod 3. izdanja, CET, Beograd, 2006.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode
izvođenja
nastave
Teoretski deo nastave se usvaja putem klasične ex cathedra nastave, kroz koju se predstavljaju teoretski koncepti, ali i daje uvid u praktične, realne primere. Praktični deo nastave se realizuje kroz praktične vežbe na računaru, i rad na softverskim alatima za analizu i projektovanje IS, te kroz timsku realizaciju zadatih projekata koji simuliraju situacije u stvarnom poslovnom okruženju. Uz klasičnu nastavu, primenjuju se i metode aktivne nastave, kroz samostalnu obradu zadatih tema, u sklopu praktične nastave.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku
predavanja
8 pismeni ispit 30
praktična nastava 32 usmeni ispit
kolokvijumi 30