Računarska grafika i multimedija, RGM

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Računarska grafika i multimedija
Broj ESPB 7 Status predmeta (obavezni/izborni) Izborni
Uslov
Cilj
predmeta
Cilj predmeta je razumevanje uloge računarske grafike i multimedije u savremenom poslovanju i komunikaciji i ovladavanje osnovnim tehnikama izrade grafičkih i multimedijalnih sadržaja.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu osposobljeni da:
– samostalno kreiraju poster, flajer, brošuru ili slično grafičko rešenje
– samostalno kreiraju logotip ili ilustraciju na zadatu temu
– snime i obrade fotografiju na zadatu temu/potrebu
– samostalno kreiraju jednostavnu reklamu, video zapis ili reklamu na zadatu temu
– osmisle i kreiraju multimedijalni zapis na zadatu temu
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Rasterska grafika: Osnovni pojmovi (razlika između vektorske i rasterske grafike, pikseli, rezolucija, osnove teorije boja, formati…), softver za rastersku grafiku
2. Kreiranje rasterskih dokumenata: tehnike obrade rasterskih objekata (paleta alatki, rad u slojevima, selekcija, transformacija,  bojenje, osvetljenost, filteri, akcije, unos i uređenje teksta…), kreiranje sadržaja za Veb, priprema za štampu i publikovanje.
3. Vektorska grafika: Osnovni pojmovi (vektori, tačka, linija, 2d, 3d objekti, formati…), softver za vektorsku grafiku.
4. Kreiranje vektorskih dokumenata: tehnike obrade vektorskih objekata (alatke, selekcija, transformacija, bojenje, tipografija, dizajniranje logotipa, efekti…), priprema za štampu i publikovanje.
5. Fotografija: Obrada fotografija (boje, kontrast, osvetljenost, intenzitet, retuširanje, akcije…)
6. Zvuk: Osnovi pojmovi, softver. Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata.
7. Video: Osnovni pojmovi,formati video zapisa, softver za obradu, uređaji za snimanje. Obrada video zapisa.
8. Osnovne animacije: efekati, softver za izradu animacija.
9. Primena, analiza slučajeva.
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) Vežbe 1: Rasterska grafika
Vežbe 2: Vektorska grafika
Vežbe 3: Obrada fotografija
Vežbe 4: Obrada zvuka
Vežbe 5: Video editovanje
Vežbe 6: Animacija
Projekat- Multimedija: Kreiranje multimedijalnog zapisa na zadatu temu.
Literatura
1 D. M. Cvetković,Računarska grafika, CET, Beograd, 2006
2 Grupa autora, Adobe Illustrator CS6,CET, Beograd, 2012
3 Grupa autora, Adobe Photoshop CS6,CET, Beograd, 2012
4 Jennifer Smith, Jeremy Osborn, AGI Creative Team, Adobe Creative Suite 5 Design Premium: digitalna učionica, Mikro knjiga, 2011
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
2 2 0
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa demonstracijama na računaru i analizama slučajeva; individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova) i izrada domaćih zadataka.
Projekat: Multimedija: Kreiranje multimedijalnog zapisa na zadatu temu.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
vežbe i domaći zadaci 30 pismeni ispit 30
projekat 40 usmeni ispit