Računarske mreže, RNM

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaRačunarske mreže
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje osnovnih praktičnih i teoretskih znanja iz povezivanja savremenih informaciono-komunikacionih uređaja, prenosa podataka, tehnologije i standarda savremenih računarskih mreža.
Ishod
predmeta
Na kraju uspešne obuke iz ovog predmeta, student je osposobljen da:
-administrira i instalira operativne sisteme u lokalnim računarskim mrežama
-administrira kako mreže ravnopravnih računara, tako i klijent/server mreže
-dodeljuje IP adrese po TCP/IP standardu
-identifikuje bezbednosne pretnje i servise koji povećavaju bezbednost računarske mreže
-identifikuje ulogu i zadatke svih sedam nivoa po ISO OSI standardu
-prepozna i koristi protokole sa TCP/IP steka protokola
-projektuje, poveže i osposobi lokalne mreže kako žičanim tako i bežičnim putem
-omogući internet komunikaciju kreirane mreže računara
-konfiguriše Wi-Fi ruter, te da preko njega povezuje mobilne uređaje (lap-topove, tablete i telefone)
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. Osnovni pojmovi prenosa podataka
2. Računarske mreže.  Vrste topologija mreža. Logičke i fizičke topologije. Vrste transmisionih medijuma. Primeri (Case Study).
3. Prekidačke tehnike, Vrste prekidačkih tehnika (komutacija linija, poruka i paketa). Paketi, virtuelno kolo, Datagram, Greške, otkrivanje i otklanjanje
4. Standardi
5. LAN signalne tehnike i pristup mreži, Vrste kodiranja
6. Komponente računarskih mreža. pasivne i aktivne komponente. Mrežni interfejsi. Obnavljači, mostovi, ruteri.
7. Projektovanje računarskih mreža. Izbor topologije, kabliranje-vrste i karakteristike, strukturno kabliranje
8. Složene računarske mreže. Uvođenje koncepta mrežnih oblasti. Periferne oblasti mreže,
9. Mrežni operativni sistemi. Upravljanje procesorom, Upravljanje memorijom, Upravljanje podacima.
10. Bezbednost i vrste ugrožavanja bezbednosti računarskih mreža
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)1: Konfiguracija i administracija računara koji nije umrežen
2. Instaliranje i kreiranje virtuelnih računara
3. Instalacija i administracija hardvera. Veza između device driver-a i hardvera. Podešavanja audio/video sistema i ulaznih uređaja.
4. Administracija diskova – particionisanje i kreiranje fajl sistema, dijagnostika i optimizacija.
5. Kreiranje i administriranje lokalnih korisnika i grupa. Lokalni profili.
6. Instalacija i administriranje softverskih paketa (primer: MS Office, antivirusni programi).
7. Rad u lokalnoj računarskoj mreži
8. Klijentska strana
9. Serverska strana
10. Rad na Internetu
11. Povezivanje i administracija kombinovanih mreža (preko komutatora, rutera, kablovski, bežično…)
Literatura
1Slobodan Obradović, Nemanja Maček, Ilja Stanišević, Računarske mreže, VIPOS, Valjevo, 2010
2Đorđe Petrović, Slobodan Obradović, Ilja Stanišević, Računarske mreže – priručnik za vežbe, VIPOS, Valjevo, 2010
3Andrju Tanenbaum, Računarske mreže, 5. izdanje, Mikro knjiga, 2013.
4DŽ.Kurose, K.Ros, “Umrežavanje računara: od vrha ka dnu”, 6. izdanje, CET, Beograd, 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja na kojima se izlažu teoretski principi i opisuju standardi, laboratorijske vežbe na kojima studenti samostalno na virtuelnim računarima odrađuju vežbe opisane u praktikumu. Na kraju svakog predavanja i vežbi, studenti odgovaraju na pitanja koja se odnose na pređeno gradivo. Studenti usmeno brane odrađene vežbe. Predviđena su dva pismena kolokvijuma, te pismena završna provera znanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
8pismeni ispit30
praktična nastava32usmeni ispit
kolokvijumi30