Stručna praksa 1, SPI1

 

Studijski program Poslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studija osnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmeta Stručna praksa 1
Broj ESPB 4 Status predmeta (obavezni/izborni) Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Sticanje praktičnih veština u održavanju računarskih sistema.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu osposobljeni da:
– Na bezbedan način isključe, otvore, pregledaju i očiste hardverske delove računara,
– Testiraju i održavaju (ažuriranje, de/instalacija,…) standardni sistemski i aplikativni softver računarskih sistema
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Nije predviđena
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad) – Hardversko održavanje računara
– Preventivni pregled računara u cilju otklanjanja kvarova
– Čišćenje prašine i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora i podmazivanje
– Softversko čišćenje računara
– Deinstalacija (uklanjanje programa koji se ne koriste)
– Provera i gašenje nepotrebnih programa koji se startuju prilikom startovanja računara
– Ažuriranje instaliranih programa i drajvera novijim verzijama
– Skeniranje i čišćenje računara od računarskih virusa i ostalih zlonamernih programa
– Uklanjanje nepotrebnog sadržaja sa računara
– Provera stanja diskova i ispravljanje grešaka
– Defragmentacija particija na disku
– Pravljenje rezervnih kopija
– Test svih komponenti u računaru
Literatura
1 Thompson R. B., Popravka i nadgradnja PC računara, Kompjuter biblioteka 2010.
2 Minasi M., NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE PC RAČUNARA (+ CD), Mikro knjiga, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski istraživački rad Ostali časovi
0 0 0
Metode
izvođenja
nastave
Praktičan rad uorganizaciji sa najmanje 5 računara pod rukovodstvom stručnog lica. Izrada dnevnika/izveštaja o obavljenoj praksi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
praktičan rad 70 (Praktikum, Dnevnik/Izveštaj) 30