Stručna praksa 2, SPI2

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaStručna praksa 2
Broj ESPB4Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Osposobljavanje studenta za obavljanje poslova na jednom radnom mestu u preduzeću/ustanovi i, kroz rad, upoznavanje sa preduzećem, odnosno institucijom
Ishod
predmeta
Student koji uspešno savlada ovaj predmet biće osposobljen da:
– nastavi da radi na poslovima na kojima je tokom stručne prakse stekao radno iskustvo,
– da opiše poslovanja i organizacije preduzeća/ustanove u kojoj je radio na stručnoj praksi.
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
Ne postoji
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Stručna praksa je rad studenta na radnom mestu (određenim poslovima) u preduzeću ili instituciji. Student i preduzeće/institucija se tokom rada u potpunosti pridržavaju svih propisa (zakona, podzakonskih akata) i opštih akata preduzeća/institucije. U toku svog rada student je neposredno odgovoran rukovodiocu nadležnom za radno mesto na kome student radi i mentoru stručne prakse. Student svakodnevno van radnog vremena piše kratki izveštaj o radu (dnevnik prakse) obima od 250 do 1000 znakova, po pravilu u elektronskoj formi. Mentor stručne prakse potvrđuje Školi prisustvo studenta na radnom mestu. Student na radnom mestu treba da provede najmanje 3 nedelje, odnosno 120 radnih sati.
Literatura
1Opšta akta preduzeća/institucije u kojoj se obavlja stručna praksa
2Propisi i standardi vezani za obavljanje poslova na stručnoj praksi
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
000
Metode
izvođenja
nastave
Tokom obavljanja stručne prakse studentu se određuje mentor stručne prakse, lice zaposleno u preduzeću/instituciji sa najmanje visokim obrazovanjem prvog stepena. Mentor stručne prakse raspoređuje studenta na, po pravilu, jedno do dva radna mesta tokom trajanja stručne prakse. Student može da radi i na radnim mestima za koje se zahteva najmanje srednja škola. Student na radnom mestu postupa po nalozima i uputstvima neposrednog rukovaodica za rano mesto na kome se nalazi i mentora stručne prakse. Tokom stručne prakse mentor stručne prakse ocenjuje rad studenta sa najviše 70 poena, a na kraju stručne prakse poznavanje prduzeća/instiucije sa najviše 30 poena. Ocena na predmetu je opisna – položio ili nije položio.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoenaZavršni ispitpoena
aktivnost u toku
predavanja
(Praktikum, Dnevnik/Izveštaj)40
praktičan rad60usmeni ispit