Veb dizajn, VBD

 

Studijski programPoslovna informatika i programiranje
Izborno područje (modul)
Vrsta i nivo studijaosnovne strukovne studije / studije prvog stepena
Naziv predmetaVeb dizajn
Broj ESPB7Status predmeta (obavezni/izborni)Obavezni
Uslov
Cilj
predmeta
Razumevanje značaja veba i veb dizajna u poslovanju i socijalnoj komunikaciji
Osposobljavanje za primenu veb tehnologija u poslovanju.
Ishod
predmeta
Po uspešnom završetku ovog predmeta, studenti bi trebalo da budu sposobni da:
– objasni principe funkcionisanja  veb tehnologija
– izdradi/kreira veb prezentaciju  i publikuje sadržaje na vebu
– analizira i poredi postojeće veb prezentacije
– predlaže rešenja za planiranje i izradu veb prezentacija
– oceni izvedeno rešenje neke veb prezentacije
Sadržaj predmeta
Teorijska
nastava
1. HTML5
2. CSS 3
3. Dizajn veb prezentacija
4. Grafički elementi veb prezentacija
5. Statične veb prezentacije
6. Dinamične veb prezentacije
7. Upotreba programskog jezika PHP
8. Povezivanje prezentacija i aplikacija na vebu
9. Tok izrade veb prezentacije
10. Napredni veb razvoj (Responsive web design, Bootstrap, Javascript, jQuery,…)
Praktična nastava (vežbe, DON, studijski istraživa-čki rad)Vežbe 1: HTML5
Vežbe 2: CSS3
Vežbe 3: Priprema i obrada grafičkih elemenata veb stranica
Vežbe 4: Instalacija i upotreba radnog i razvojog okruženja i Instalacija sistema za upravljanje sadržajem na vebu
Vežbe 5: PHP
Projekat: Izrada i publikovanje veb sajta na zadatu temu upotrebom sistema za upravljanje sadržajem na vebu
Literatura
1Perić D., Petrović Đ., Marić J., Veb dizajn, VIPOS 2013.
2Gauchat J. D., HTML5, CSS3 i JavaScript Integrisane tehnologije za izradu veb strana, Mikro knjiga 2015.
3Robbins J. N., Naučite Web dizajn, Mikro knjiga 2015.
4Aava Rani K., Mastering Web Development with AngularJS and Bootstrap, PACKT PUBLISHING 2015.
5Zea R, Mastering Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, PACKT PUBLISHING 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
PredavanjaVežbeDONStudijski istraživački radOstali časovi
220
Metode
izvođenja
nastave
Predavanja sa demonstracijama na računaru i analizama slučajeva; individualne vežbe studenata za računarom (tehnike korišćenja programa, priprema samostalnih radova) i izrada domaćih zadataka.
Kolokvijum sa izradom zadataka na računaru (HTML, CSS). Projekat: Izrada i publikovanje veb sajta na zadatu temu.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obavezepoena 70Završni ispitpoena 30
Vežbe20pismeni ispit30
Projekat30usmeni ispit
Kolokvijum20